Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Pracownik obsługi płacowej
In­for­ma­cje

Słu­chacz, któ­ry wy­bie­rze ten kie­ru­nek, po­zna za­gad­nie­nia zwią­za­ne z pro­ble­ma­ty­ką  pła­co­wą w przed­się­bior­stwie.
Umie­jęt­no­ści w tej dzie­dzi­nie są szcze­gól­nie po­szu­ki­wa­ne przez pra­co­daw­ców, któ­rzy mu­szą pro­wa­dzić ewi­den­cję wy­ni­ka­ją­cą  
z prze­pi­sów pra­wa pra­cy o za­trud­nie­niu pra­cow­ni­ków, obo­wiąz­ków ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go i zdro­wot­ne­go   pra­cow­ni­ków.
Zdo­by­ta wie­dza po­zwo­li Ci sa­mo­dziel­nie pro­wa­dzić spra­wy pra­cow­ni­ków we wła­snej fir­mie jak i wy­ko­ny­wać za­wód ka­drow­ca
bę­dąc za­trud­nio­nym w in­nych fir­mach.
Prze­ka­że­my Ci kom­plek­so­wą wie­dzę ka­dro­wo - pła­co­wą i przy­go­tu­je­my do uzy­ska­nia za­wo­du : pra­cow­nik ob­słu­gi pła­co­wej.
Ob­słu­ga Pła­co­wa obej­mu­je ca­łość za­gad­nień zwią­za­nych z na­li­cza­niem wy­na­gro­dzeń, po­dat­ków oraz skła­dek na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne pra­cow­ni­ków w związ­ku z ty­mi za­gad­nie­nia­mi na­si wy­so­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­ni wy­kła­dow­cy na­uczą Cię, jak za­jąć się:
• re­je­stra­cją no­wo za­trud­nio­nych pra­cow­ni­ków w sys­te­mie ubez­pie­czeń spo­łecz­nych ZUS,
• na­li­cza­niem wy­na­gro­dzeń pra­cow­ni­ków, opie­ra­jąc się o za­war­te umo­wy oraz do­dat­ko­we ewi­den­cje (np. nad­go­dzin, urlo­pów, itp.),
• na­li­cza­niem wy­na­gro­dzeń pra­cow­ni­ków za okres nie­zdol­no­ści do pra­cy,
• prze­ka­zy­wa­niem do ZUS do­ku­men­ta­cji zwią­za­nej z wy­pła­tą za­sił­ków za okres nie­zdol­no­ści do pra­cy w przy­pad­kach,
gdy wy­pła­ta re­ali­zo­wa­na jest przez ZUS,
• na­li­cza­niem skła­dek na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne i zdro­wot­ne pra­cow­ni­ków oraz po­dat­ku do­cho­do­we­go od wy­na­gro­dzeń,
• usta­la­niem kwo­ty net­to do wy­pła­ty dla pra­cow­ni­ków,
• spo­rzą­dze­niem de­kla­ra­cji na­leż­nych skła­dek do ZUS oraz po­dat­ku od wy­na­gro­dzeń dla urzę­du skar­bo­we­go,
• spo­rzą­dza­niem rocz­nych in­for­ma­cji o do­cho­dach pra­cow­ni­ków i po­bra­nych za­licz­kach na po­da­tek do­cho­do­wy.

Ob­słu­ga Pła­co­wa po­zwo­li Ci zna­leźć za­trud­nie­nie w róż­ne­go ro­dza­ju Przed­się­bior­stwach za­rów­no pry­wat­nych
jak i pu­blicz­nych – pań­stwo­wych.  Mo­żesz rów­nież za­ło­żyć wła­sną dzia­łal­ność i pro­wa­dzić swo­je wła­sne przed­się­bior­stwo spe­cja­li­zu­ją­ce się w pła­co­wej ob­słu­dze klien­ta.

Pro­gram

Szkol­ny plan na­ucza­nia
Po­li­ce­al­nej Szko­ły Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze

Za­wód: Pra­cow­nik ob­słu­gi pła­co­wej 431301

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Pra­wo pra­cy

30

 

30

Pra­wo ubez­pie­czeń spo­łecz­nych

10

30

40

Pra­wo po­dat­ko­we

15

10

25

Tech­ni­ka biu­ro­wa

20

25

45

Ra­chun­ko­wość i ana­li­za eko­no­micz­na

20

40

60

Pod­sta­wy eko­no­mii

20

30

50

Ra­zem

115

135

250