Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Pracownik biura podróży
In­for­ma­cje

Ten kie­ru­nek prze­zna­czo­ny jest dla osób któ­re ce­chu­je:
• życz­li­wość, uprzej­mość
• wy­so­ka kul­tu­ra oso­bi­sta (po­sza­no­wa­nie god­no­ści dru­gie­go czło­wie­ka, opa­no­wa­nie, zdy­scy­pli­no­wa­nie, zro­zu­mie­nie)
• otwar­tość, ko­mu­ni­ka­tyw­ność, ini­cja­ty­wa

W na­szym za­kre­sie le­ży, aby z po­mo­cą naj­lep­szej ka­dry wy­kła­dow­ców, na­uczyć Cię:
• zna­jo­mo­ści ję­zy­ków ob­cych na od­po­wied­nim po­zio­mie,
• zna­jo­mo­ści pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych,
• tech­nik pra­cy biu­ro­wej,
• prze­pi­sów praw­nych,
• geo­gra­fii tu­ry­sty­ki, so­cjo­lo­gii i psy­cho­lo­gii
•  umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów

Na­uczy­my Cię w ja­ki spo­sób
• pa­no­wać nad stre­sem
• za­sto­so­wać w pra­cy wy­ka­zy­wa­ne przez Cie­bie zdol­no­ści ana­li­tycz­ne, przy­wód­cze i pew­ność sie­bie
• wy­ko­rzy­stać ener­gię i przed­się­bior­czość

Prze­ka­że­my Ci wie­dzę na te­mat umie­jęt­no­ści efek­tyw­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia cza­su w biu­rze po­dró­ży i na im­pre­zach tu­ry­stycz­nych.

Po ukoń­cze­niu Na­szej szko­ły, cze­ka na Cie­bie pra­ca w wie­lu biu­rach po­dró­ży, or­ga­ni­za­cjach po­za­rzą­do­wych, mo­żesz rów­nież
za­ło­żyć wła­sną dzia­łal­ność i pro­wa­dzić wła­sne biu­ro.

Pro­gram

Szkol­ny plan na­ucza­nia
Po­li­ce­al­nej Szko­ły Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze

Za­wód: Pra­cow­nik biu­ra po­dró­ży 422101

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Pra­wo w tu­ry­sty­ce

20

 

20

Or­ga­ni­za­cja pra­cy biu­ro­wej

20

20

40

Pod­sta­wy eko­no­mii

15

10

25

Pod­sta­wy tu­ry­sty­ki

20

35

55

Ob­słu­ga ru­chu tu­ry­stycz­ne­go

20

40

60

Ję­zyk an­giel­ski

20

30

50

Ra­zem

115

135

250