Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Opiekunka dziecięca. Amimatorka czasu wolnego.
In­for­ma­cje

Ab­sol­went/ka kie­run­ku Opie­kun­ka dzie­cię­ca. Ani­ma­tor­ka cza­su wol­ne­go, przy­go­to­wy­wa­ny jest do pla­no­wa­nia i or­ga­ni­zo­wa­nia pra­cy opie­kuń­czej,
wy­cho­waw­czej i edu­ka­cyj­nej. W je­go za­kres obo­wiąz­ków wcho­dzi rów­nież  pie­lę­gno­wa­nie dziec­ka  zdro­we­go, cho­re­go i nie­peł­no­spraw­ne­go; pro­wa­dze­nie dzia­łań wy­cho­waw­czych i edu­ka­cyj­nych wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój psy­cho­mo­to­rycz­ny dziec­ka; pro­mo­wa­nie zdro­wia i pro­wa­dze­nie dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych oraz udzie­la­nia po­mo­cy w sta­nach za­gro­że­nia
zdro­wot­ne­go dziec­ka.

Per­spek­ty­wy za­trud­nie­nia

Pra­cę znaj­dziesz za­rów­no w licz­nych punk­tach opie­ki nad dzieć­mi (przed­szko­la, klu­by ma­lu­cha, punk­ty za­baw dla dzie­ci), jak i zwięk­szą
się Two­je kom­pe­ten­cje  i szan­se na za­trud­nie­nie ja­ko opie­kun­ka do dzie­ci w pry­wat­nych ro­dzi­nach.

Pro­gram

SZKOL­NY PLAN NA­UCZA­NIA DLA ZA­WO­DU

 

Za­wód: Opie­kun­ka dzie­cię­ca do­mo­wa 531104

Pod­bu­do­wa pro­gra­mo­wa: szko­ły da­ją­ce wy­kształ­ce­nie śred­nie

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Pierw­sza po­moc przed­me­dycz­na

 

20

20

Pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na

20

 

20

Li­te­ra­tu­ra dzie­cię­ca

 

15

15

Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na

15

 

15

Edu­ka­cja ma­te­ma­tycz­na

20

 

20

Edu­ka­cja pla­stycz­na i tech­nicz­na

20

 

20

Pod­sta­wy pra­wa

 

15

15

Psy­cho­lo­gia roz­wo­jo­wa

 

20

20

Ani­ma­cja te­atral­na

 

20

20

Edu­ka­cja po­lo­ni­stycz­na

20

 

20

Gry i za­ba­wy edu­ka­cyj­ne

 

20

20

Ety­ka za­wo­du

 

15

15

Ję­zyk mi­go­wy

30

 

35

Ra­zem

125

125

250

*) Go­dzi­ny prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję przed­mio­tu mo­gą ulec nie­znacz­nej zmia­nie