Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Manikiurzystka-Stylistka (kurs 5 miesięcy)
In­for­ma­cje

Na kie­run­ku Ma­ni­kiu­rzyst­ka-Sty­list­ka na­uczysz się pro­fe­sjo­nal­ne­go wy­ko­ny­wa­nia ma­ni­kiu­ru z uwzględ­nie­niem: zmy­wa­nia la­kie­ru,
skra­ca­nia i opi­ło­wy­wa­nia pa­znok­ci, od­su­wa­nia na­skór­ka z bo­ków pa­znok­ci, zmięk­cza­nia i na­tłusz­cza­nia na­skór­ka, wy­ci­na­nia
na­skór­ka za po­mo­cą cąż­ków al­bo usu­wa­nia spe­cjal­nym pły­nem. Do­wiesz się co trze­ba zro­bić w przy­pad­ku ewen­tu­al­ne­go
ska­le­cze­nia, po­znasz me­to­dy pro­fe­sjo­nal­ne­go la­kie­ro­wa­nia i po­le­ro­wa­nia pa­znok­ci. Na­uczysz się jak od­po­wied­nio przy­go­to­wać
sta­no­wi­sko pra­cy, po­znasz sprzę­ty nie­zbęd­ne do wy­ko­ny­wa­nia te­go za­wo­du. Na­si tre­ne­rzy po­ka­żą Ci jak wy­ko­ny­wać ma­saż rąk,
oraz za­po­zna­ją z róż­ny­mi me­to­da­mi prze­dłu­ża­nia pa­znok­ci, la­kie­ro­wa­nia oraz wy­ko­ny­wa­nia zdo­bień.

Po ukoń­cze­niu te­go kie­run­ku mo­żesz zna­leźć za­trud­nie­nie w sa­lo­nach ko­sme­tycz­nych ja­ko ma­ni­kiu­rzyst­ka, w sa­lo­nach od­no­wy bio­lo­gicz­nej, w ga­bi­ne­tach SPA oraz w do­brych ho­te­lach po­sia­da­ją­cych wła­sne sa­lo­ny ko­sme­tycz­ne.
Mo­żesz tak­że otwo­rzyć wła­sną dzia­łal­ność w tej bran­ży.

Każ­dy kur­sant otrzy­mu­je w ra­mach roz­po­czę­te­go kur­su ze­staw star­to­wy w skład któ­re­go wcho­dzą:

 • Lam­pa uv 36w
 • Wa­ci­ki bez­py­ło­we
 • Cle­aner
 • Ace­ton
 • Żel bu­du­ją­cy 5ml sa­mo­po­zio­mu­ją­cy
 • Żel bu­du­ją­cy 5ml nie­po­zio­mu­ją­cy
 • Pa­tycz­ki drew­nia­ne szt. 3
 • Pil­nicz­ki 180/240 szt. 3
 • Blocz­ki ma­tu­ją­ce szt. 3
 • Cąż­ki do wy­ci­na­nia skó­rek
 • Pri­mer bez­kwa­so­wy
Pro­gram

Plan za­wo­do­we­go kur­su sty­li­za­cji pa­znok­ci:

18 zjaz­dów (dwa se­me­stry)

 1. Wpro­wa­dze­nie do kur­su, omó­wie­nie pla­nu za­jęć na ca­ły rok, za­ję­cia z psy­cho­lo­gii ko­lo­ru, ocze­ki­wa­nia in­struk­to­ra i kur­san­tów, pod­sta­wy der­ma­to­lo­gii dla sty­li­stów pa­znok­ci, omó­wie­nie bu­do­wy pa­znok­cia na­tu­ral­ne­go.
 2. Pod­sta­wy BHP, omó­wie­nie pro­ce­su przy­go­to­wa­nia do ste­ry­li­za­cji na­rzę­dzi, hi­gie­na pra­cy, jak po­win­no wy­glą­dać sta­no­wi­sko pra­cy sty­li­sty pa­znok­ci, po­stę­po­wa­nie z klien­tem trud­nym, przyj­mo­wa­nie re­kla­ma­cji, ma­ni­cu­re bio­lo­gicz­ny i kla­sycz­ny (omó­wie­nie i wy­ko­na­nie za­bie­gów)
 3. Wpro­wa­dze­nie i wy­ko­na­nie ma­ni­cu­re hy­bry­do­we­go (omó­wie­nie pro­duk­tów do­stęp­nych na ryn­ku, do­bór kształ­tu pa­znok­ci, opra­co­wa­nie płyt­ki pa­znok­cia, nad­bu­do­wa pa­znok­ci ba­za bu­du­ją­ca, prze­ciw­ska­za­nia do wy­ko­na­nia za­bie­gu)
 4. Po­wtó­rze­nie ma­te­ria­łu z ma­ni­cu­re hy­bry­do­we­go, oraz wy­ko­na­nie za­bie­gu na wła­snych dło­niach lub na mo­del­ce.
 5. Wpro­wa­dze­nie do zdob­nic­twa pa­znok­ci (ma­lo­wa­nie cien­kiej i cie­nio­wa­nej kre­ski, efekt bi­żu, cie­nio­wa­ne zdo­bie­nia)
 6. Zdob­nic­two ciąg dal­szy (ombre po­zio­me i pio­no­we, or­na­men­ty, zdo­bie­nia cie­nio­wa­ne)
 7. Sty­li­za­cja me­to­dą że­lo­wą – kształt mig­dał (omó­wie­nie bu­do­wy pa­znok­cia prze­dłu­ża­ne­go, omó­wie­nie sa­lo­no­wych kształ­tów pa­znok­ci, pod­ci­na­nie i do­pa­so­wy­wa­nia sza­blo­nu, sche­mat pi­ło­wa­nia zbu­do­wa­ne­go pa­znok­cia)
 8. Sty­li­za­cja me­to­dą że­lo­wą ciąg dal­szy – bu­do­wa kwa­dra­ta
 9. Sty­li­za­cja me­to­dą że­lo­wą ciąg dal­szy – bu­do­wa owa­la
 10. Sty­li­za­cja me­to­dą akry­lo­wą – bu­do­wa mig­da­ła (omó­wie­nie spo­so­bu pra­cy akry­lem, omó­wie­nie pro­duk­tów po­trzeb­nych do bu­do­wy pa­znok­cia akry­lo­we­go)
 11. Sty­li­za­cja me­to­dą akry­lo­wą ciąg dal­szy – bu­do­wa kwa­dra­tu
 12. Sty­li­za­cja me­to­dą akry­lo­wą ciąg dal­szy – bu­do­wa owa­lu
 13. Re­kon­struk­cja uszko­dzo­nych i ob­gry­za­nych pa­znok­ci
 14. Pe­di­cu­re kla­sycz­ny i hy­bry­do­wy (omó­wie­nie za­bie­gu krok po kro­ku, wy­ko­na­nie za­bie­gu)
 15. Po­wtó­rze­nie ma­te­ria­łu teo­re­tycz­ne­go
 16. Po­wtó­rze­nie ma­te­ria­łu ze zdob­nic­twa, eg­za­min teo­re­tycz­ny
 17. Eg­za­min prak­tycz­ny z me­to­dy że­lo­wej
 18. Eg­za­min prak­tycz­ny z me­to­dy akry­lo­wej

Eg­za­mi­ny prak­tycz­ne od­by­wa­ją się na dło­niach wła­snych lub na mo­del­kach, każ­dy kur­sant pro­szo­ny jest o przy­pro­wa­dza­nie
wła­snych mo­de­lek, je­że­li ktoś nie ma moż­li­wo­ści przy­pro­wa­dze­nia wła­snej mo­del­ki to bę­dzie mu­siał pra­co­wać na wła­snych dło­niach J

Do­pusz­cze­nie do eg­za­mi­nu teo­re­tycz­ne­go i prak­tycz­ne­go jest moż­li­we tyl­ko wte­dy, je­że­li uczest­nik kur­su był obec­ny na mi­ni­mum 80% za­jęć, w przy­pad­ku więk­szej licz­by nie­obec­no­ści kur­sant nie jest do­pusz­czo­ny do eg­za­mi­nów.

Każdy kursant po odbytym kursie i zdaniu egzaminów otrzymuje zaświadczenie MEN, oraz certyfikat z logo szkoły potwierdzające zaliczenie kursu.