Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Księgowy
In­for­ma­cje

Ab­sol­went na­szej szko­ły, po jej ukoń­cze­niu, po­sia­da wie­dzę z za­kre­su fi­nan­sów i ra­chun­ko­wo­ści, funk­cjo­no­wa­nia in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych i ban­ków oraz umie­jęt­no­ści ana­li­zy pod­sta­wo­wych zja­wisk go­spo­dar­czych i sy­tu­acji eko­no­micz­no-fi­nan­so­wych
jed­no­stek go­spo­dar­czych. Wy­so­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­na ka­dra, ma za za­da­nie, przy­go­to­wać Cię do  te­go abyś wie­dział i ro­zu­miał,
ja­kie są przy­czy­ny i skut­ki wy­stę­po­wa­nia zja­wisk go­spo­dar­czych na szcze­blu ma­kro- i mi­kro­eko­no­micz­nym w wa­run­kach otwar­tej go­spo­dar­ki ryn­ko­wej. Po­tra­fił rów­nież od­naj­dy­wać i ana­li­zo­wać ma­te­ria­ły źró­dło­we z za­kre­su fi­nan­sów i ra­chun­ko­wo­ści.
Słu­chacz na­szej szko­ły, uczy się  ję­zy­ków ob­cych za­wo­do­wych na po­zio­mie spe­cja­li­stycz­nym z za­kre­su fi­nan­sów i ra­chun­ko­wo­ści.
Ab­sol­went jest przy­go­to­wa­ny do pod­ję­cia pra­cy w in­sty­tu­cjach fi­nan­so­wych i nie­fi­nan­so­wych. Jest rów­nież przy­go­to­wa­ny
do pra­cy ja­ko: księ­go­wy, do­rad­ca po­dat­ko­wy, au­dy­tor, con­trol­ler, spe­cja­li­sta ds. ra­chun­ko­wo­ści za­rząd­czej.

Po za­koń­cze­niu te­go kie­run­ku cze­ka na Cie­bie pra­ca w cha­rak­te­rze sa­mo­dziel­ne­go pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści i roz­li­czeń
po­dat­ko­wych. Mo­żesz tak­że pra­co­wać ja­ko księ­go­wy w biu­rach ra­chun­ko­wych i w jed­nost­kach go­spo­dar­czych oraz w fir­mach do­radz­twa po­dat­ko­we­go. Wie­dza i umie­jęt­no­ści zdo­by­te w ra­mach tej spe­cjal­no­ści są tak­że przy­dat­ne przy pro­wa­dze­niu wła­snej dzia­łal­no­ści.

 

Pro­gram

Szkol­ny plan na­ucza­nia
Po­li­ce­al­nej Szko­ły Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze

Za­wód: Księ­go­wy 331301

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Pod­sta­wy pra­wa

20

 

20

Tech­ni­ka biu­ro­wa

20

20

40

Pod­sta­wy eko­no­mii

20

40

60

Eko­no­mi­ka

30

35

65

Ra­chun­ko­wość i ana­li­za eko­no­micz­na

25

40

65

Ra­zem

115

135

250