Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Kierownik biura
In­for­ma­cje

Kie­row­nik biu­ra (Of­fi­ce Ma­na­ger) zaj­mu­je się two­rze­niem i utrzy­my­wa­niem spraw­nie funk­cjo­nu­ją­ce­go biu­ra. Or­ga­ni­zu­je i nad­zo­ru­je pra­cę pra­cow­ni­ków biu­ra w ce­lu stwa­rza­nia wa­run­ków do osią­ga­nia mak­sy­mal­nej wy­daj­no­ści kosz­to­wej oraz pro­duk­tyw­no­ści fir­my.

Na­uczy­my Cię jak wy­ko­rzy­sty­wać po­sia­da­ne przez Cie­bie:
• du­że zdol­no­ści or­ga­ni­za­cyj­ne,
• umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­ne i in­ter­per­so­nal­ne,
• ela­stycz­ność w po­dej­ściu do lu­dzi,
• od­por­ność na stres,
• wy­so­ką kul­tu­rę oso­bi­stą.

Prze­ka­że­my Ci na­szą wie­dzę na te­mat:
• przy­go­to­wa­nia pro­ce­dur obo­wią­zu­ją­cych  dla wszel­kich czyn­no­ści biu­ro­wych,
• pro­wa­dze­nia  i ko­or­dy­no­wa­nia spra­wa­mi  ad­mi­ni­stra­cyj­no-go­spo­dar­czy­mi fir­my,
• przy­go­to­wa­nia  we­wnętrz­nych ak­tów praw­nych, tj. za­rzą­dzeń, anek­sów, po­le­ceń służ­bo­wych oraz róż­nych pism urzę­do­wych,
• pla­no­wa­nia, or­ga­ni­za­cji i nad­zo­ro­wa­nia pra­cy pod­le­głych pra­cow­ni­ków biu­ra,
• udzia­łu w ne­go­cja­cjach i utrzy­ma­niu kon­tak­tów  z kon­tra­hen­ta­mi fir­my oraz po­zy­ski­wa­nia no­wych kon­tra­hen­tów,
• nad­zo­ro­wa­nia prze­pły­wu  ko­re­spon­den­cji oraz ar­chi­wi­za­cji do­ku­men­tów biu­ra,
• kon­tro­li wy­dat­ków biu­ro­wych,
• or­ga­ni­za­cji i nad­zo­ru za­opa­trze­nia biu­ra w ma­te­ria­ły biu­ro­we, wy­po­sa­że­nie oraz urzą­dze­nia biu­ro­we,
• or­ga­ni­za­cji im­prez in­te­gra­cyj­nych dla pra­cow­ni­ków,
• współ­pra­cy z do­rad­ca­mi praw­ny­mi, z ban­ka­mi i in­ny­mi in­sty­tu­cja­mi ze­wnętrz­ny­mi,
• peł­nie­nia nad­zo­ru nad pro­wa­dze­niem spraw oso­bo­wych, tj. re­kru­ta­cji, roz­miesz­cze­nia, fluk­tu­acji kadr, na­gra­dza­nia i ka­ra­nia pra­cow­ni­ków oraz pro­wa­dze­nie akt i do­ku­men­tów pra­cow­ni­czych.

Po ukoń­cze­niu na­szej szko­ły cze­ka na Cie­bie pra­ca w każ­dej fir­mie i in­sty­tu­cji, nie­za­leż­nie od bran­ży. Za­trud­nie­nie znaj­dziesz mię­dzy in­ny­mi: w ad­mi­ni­stra­cji sa­mo­rzą­do­wej, w jed­nost­kach sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go, w urzę­dach po­wia­to­wych i gmin­nych, w urzę­dach mar­szał­kow­skich, w urzę­dach pań­stwo­wych, w ZUS-ie. Otwo­rem sto­ją też fir­my ubez­pie­cze­nio­we, agen­cje cel­ne, urzę­dy skar­bo­we oraz ban­ki.

 

Pro­gram

Szkol­ny plan na­ucza­nia
Po­li­ce­al­nej Szko­ły Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze

Za­wód: Kie­row­nik biu­ra 334101

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Pod­sta­wy pra­wa

10

 

10

Pra­wo ad­mi­ni­stra­cyj­ne

15

20

35

Or­ga­ni­za­cja pra­cy biu­ro­wej

30

40

70

Pod­sta­wy eko­no­mii

30

20

50

Pod­sta­wy ra­chun­ko­wo­ści

25

15

40

Ję­zyk an­giel­ski

15

30

45

Ra­zem

125

125

250