Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Instruktor terapii uzależnień
In­for­ma­cje. Opie­kun gru­py mgr Li­dia Dą­bro­wa

Kie­ru­nek In­struk­tor Te­ra­pii Uza­leż­nień ma za za­da­nie przy­go­to­wa­nie Na­szych Słu­cha­czy do stu­diów wyż­szych na kie­run­ku
Pe­da­go­gi­ka re­so­cja­li­za­cyj­na i jej sub­dy­scy­pli­ny.

In­struk­tor Te­ra­pii Uza­leż­nień to spe­cja­li­stycz­ny kie­ru­nek dla tych, któ­rzy chcą nieść wspar­cie i po­moc oso­bom uza­leż­nio­nym.

Pod­czas na­uki słu­cha­cze po­zna­ją pod­sta­wy psy­cho­lo­gii spo­łecz­nej z na­ci­skiem na uwa­run­ko­wa­nie uza­leż­nień, psy­cho­lo­gii ogól­nej
oraz psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej. Po­zna­ją za­sa­dy obo­wią­zu­ją­ce w psy­cho­te­ra­pii, pro­fi­lak­ty­ce uza­leż­nień oraz za­sa­dy le­cze­nia uza­leż­nień.
Aby spraw­nie wy­ko­ny­wać swój za­wód uczą się tez ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej oraz ety­ki za­wo­du.

Ab­sol­wen­ci kie­run­ku mo­gą po­dej­mo­wać współ­pra­cę w ośrod­kach le­cze­nia uza­leż­nień, ja­ko in­struk­to­rzy w te­ra­pii wstęp­nej,
or­ga­ni­za­cjach po­za­rzą­do­wych, fun­da­cjach stwo­rzo­nych spe­cjal­nie dla osób wy­klu­czo­nych spo­łecz­nie.
Mo­gą rów­nież pod­jąć współ­pra­cę z te­ra­peu­ta­mi i psy­cho­te­ra­peu­ta­mi, ma­ją wszel­kie pod­sta­wy do za­ło­że­nia wła­snej fun­da­cji
lub dzia­łal­no­ści, szcze­gól­nie w tych miej­scach Pol­ski, gdzie wy­stę­pu­je du­że na­tę­że­nie pa­to­lo­gii spo­łecz­nej.

 

Pro­gram

In­struk­tor te­ra­pii uza­leż­nień 325903

Pod­bu­do­wa pro­gra­mo­wa: szko­ły da­ją­ce wy­kształ­ce­nie śred­nie

Za­wód: In­struk­tor te­ra­pii uza­leż­nień 325903

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Kie­run­ki psy­cho­te­ra­pii

 

25

25

Za­cho­wa­nia ry­zy­kow­ne o cha­rak­te­rze kry­mi­no­gen­nym 2020

Ję­zyk mi­go­wy

10

20

30

Te­ra­pia dla mał­żeństw

10

15

25

Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na

 

15

15

Pro­fi­lak­ty­ka uza­leż­nień

20

 

20

Psy­cho­lo­gia kli­nicz­na

20

 20

Ety­ka za­wo­du

 

10

10

Psy­cho­lo­gia spo­łecz­na z ele­men­ta­mi uwa­run­ko­wań uza­leż­nień

20

 

20

Te­ra­pia uza­leż­nień

20

 

20

Te­ra­pia za­ję­cio­wa

 

20

20

Pierw­sza po­moc151025

Ra­zem

115

135

250