Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Inspektor ochrony środowiska
In­for­ma­cje

Je­że­li stan śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go nie jest Ci obo­jęt­ny zo­stań in­spek­to­rem ochro­ny śro­do­wi­ska.

In­spek­tor ochro­ny śro­do­wi­ska przy­go­to­wa­ny jest do wy­ko­ny­wa­nia na­stę­pu­ją­cych za­dań:

- ba­da­nia sta­nu śro­do­wi­ska

- mo­ni­to­ro­wa­nia po­zio­mu za­nie­czysz­czeń po­wie­trza, wo­dy i gleb

- spo­rzą­dza­nia bi­lan­sów za­nie­czysz­czeń od­pro­wa­dza­nych do at­mos­fe­ry, wód i gleb

- pla­no­wa­nia i pro­wa­dze­nia ra­cjo­nal­nej go­spo­dar­ki od­pa­da­mi

- pla­no­wa­nia i re­ali­za­cji dzia­łań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska

In­spek­tor ochro­ny śro­do­wi­ska przy­go­to­wa­ny jest do pra­cy w każ­dej jed­no­st­ce zwią­za­nej z dzia­łal­no­ścią na rzecz ochro­ny
śro­do­wi­ska, tj. w sta­cji uzdat­nia­nia wód, na oczysz­czal­ni ście­ków, biu­rach fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska, Pań­stwo­wej In­spek­cji
Ochro­ny Śro­do­wi­ska, gmin­nych, po­wia­to­wych, miej­skich ko­mór­kach ochro­ny śro­do­wi­ska, par­kach kra­jo­bra­zo­wych i na­ro­do­wych,
la­bo­ra­to­riach ana­li­zu­ją­cych stan ochro­ny śro­do­wi­ska, sta­cjach sa­ni­tar­no – epi­de­mio­lo­gicz­nych.

 

Pro­gram

Szkol­ny plan na­ucza­nia
Po­li­ce­al­nej Szko­ły Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze

Za­wód: In­spek­tor ochro­ny śro­do­wi­ska

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Pod­sta­wy tech­ni­ki

10

10

20

Bio­lo­gia i eko­lo­gia

20

30

50

Ochro­na po­wie­trza, ochro­na przed ha­ła­sem i drga­nia­mi

30

25

55

Go­spo­da­ro­wa­nie od­pa­da­mi, ochro­na gleb i re­kul­ty­wa­cja

25

25

50

Ochro­na wód

30

25

55

Użyt­ko­wa­nie kom­pu­te­rów

 

20

20

 Ra­zem

115

135

250