Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
In­for­ma­cje

Na kie­run­ku In­spek­tor bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy na­uczy­my Cię, jak pra­wi­dło­wo dbać o bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ni­ków, w ja­ki spo­sób ana­li­zo­wać i oce­niać za­gro­że­nia, jak na­le­ży za­po­bie­gać wy­pad­kom w za­kła­dach pra­cy oraz usu­wać ich skut­ki. Na­uczy­my Cię rów­nież prze­wi­dy­wa­nia po­ten­cjal­nych za­gro­żeń na te­re­nie za­kła­du pra­cy. Na­si wy­spe­cja­li­zo­wa­ni w tej dzie­dzi­nie wy­kła­dow­cy
za­po­zna­ją Cię z bu­do­wą ma­szyn oraz pod­sta­wa­mi tok­sy­ko­lo­gii. Na­uczy­my Cię, jak na­le­ży opra­co­wy­wać we­wnętrz­ne za­rzą­dze­nia,
re­gu­la­mi­ny i ogól­ne in­struk­cje do­ty­czą­ce BHP oraz na co zwró­cić uwa­gę przy opi­nio­wa­niu in­struk­cji szcze­gó­ło­wych. Na­uczy­my Cię nad­zo­ro­wać wa­run­ki pra­cy i prze­pro­wa­dzać ich sys­te­ma­tycz­ne kon­tro­le. Za­po­zna­my Cię rów­nież z pro­ce­du­ra­mi do­ko­ny­wa­nia oce­ny ry­zy­ka za­wo­do­we­go zwią­za­ne­go z wy­ko­ny­wa­niem okre­ślo­nych prac. Do­wiesz się też, jak szko­lić pra­cow­ni­ków w za­kre­sie BHP.

Zdo­by­wa­jąc od­po­wied­nie upraw­nie­nia, mo­żesz pra­co­wać ja­ko spe­cja­li­sta w każ­dej, wy­bra­nej przez sie­bie fir­mie, po­nie­waż szko­le­nia BHP dla każ­de­go no­we­go pra­cow­ni­ka są obo­wiąz­ko­we. Sta­łe za­trud­nie­nie znaj­dziesz rów­nież w in­sty­tu­cjach, któ­re za­trud­nia­ją po­nad 100 osób. Cze­ka na Cie­bie pra­ca w ta­kich in­sty­tu­cjach jak: Pań­stwo­wa In­spek­cja Pra­cy, Pań­stwo­wa In­spek­cja Sa­ni­tar­na
czy Urząd Do­zo­ru Tech­nicz­ne­go. Mo­żesz tak­że otwo­rzyć wła­sną dzia­łal­ność w tym za­kre­sie.

 

Pro­gram

Szkol­ny plan na­ucza­nia
Po­li­ce­al­nej Szko­ły Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze 

Za­wód: In­spek­tor bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy 325502

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Pod­sta­wy er­go­no­mii i fi­zjo­lo­gii pra­cy

30

30

60

Ana­li­za i oce­na za­gro­żeń

30

40

70

Szko­le­nie i po­pu­la­ry­za­cja za­gad­nień bhp

20

40

60

Pod­sta­wy sta­ty­sty­ki, eko­no­mi­ki i or­ga­ni­za­cji

15

15

30

Pod­sta­wy psy­cho­lo­gii i so­cjo­lo­gii

20

10

30

Ra­zem

115

135

250