Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Funkcjonariusz służby ochrony
In­for­ma­cje

Pod­sta­wo­wym ce­lem kształ­ce­nia na spe­cjal­no­ści Funk­cjo­na­riusz służ­by ochro­ny ochro­ny fi­zycz­nej osób i mie­nia jest 
przy­go­to­wa­nie ab­sol­wen­tów do re­ali­za­cji za­dań z za­kre­su ochro­ny osób i mie­nia - to zna­czy dzia­łań ma­ją­cych na ce­lu 
za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ży­cia, zdro­wia i nie­ty­kal­no­ści oso­bi­stej oraz do re­ali­za­cji dzia­łań za­po­bie­ga­ją­cych prze­stęp­stwom
i wy­kro­cze­niom prze­ciw­ko mie­niu, a tak­że prze­ciw­dzia­ła­ją­cych po­wsta­niu szko­dy wy­ni­ka­ją­cej z tych zda­rzeń oraz nie
do­pusz­cza­ją­cych do wstę­pu osób nie­upraw­nio­nych na te­ren chro­nio­ny.

Naj­czę­ściej w za­wo­dzie wy­ko­ny­wa­ne są pra­ce zwią­za­ne z:

 • or­ga­ni­zo­wa­niem i kie­ro­wa­niem dzia­łal­no­ścią we­wnętrz­nych służb ochro­ny,
 • usłu­ga­mi de­tek­ty­wi­stycz­ny­mi,
 • ochro­ną obiek­tów i mie­nia,
 • pro­wa­dze­niem dzia­łal­ność w za­kre­sie za­po­bie­ga­nia, roz­po­zna­wa­nia i wy­kry­wa­nia za­gro­żeń w od­nie­sie­niu do chro­nio­nej
 • jed­nost­ki or­ga­ni­za­cyj­nej,
 • ana­li­zo­wa­niem sta­nu po­ten­cjal­nych za­gro­żeń oraz ak­tu­al­ne­go i per­spek­ty­wicz­ne­go sta­nu bez­pie­czeń­stwa chro­nio­nych
 • ob­sza­rów, obiek­tów i urzą­dzeń,
 • pro­wa­dze­niem do­ku­men­ta­cji we­wnętrz­nej służ­by ochro­ny,
 • spo­rzą­dza­nie pla­nów ochro­ny ob­sza­rów, obiek­tów i urzą­dzeń pod­le­ga­ją­cych obo­wiąz­ko­wej ochro­nie,
 • ana­liz czyn­ni­ków ma­ją­cych wpływ na two­rze­nie i funk­cjo­no­wa­nie we­wnętrz­nych służb ochro­ny oraz pro­wa­dze­nie
 • dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej w za­kre­sie usług ochro­ny osób i mie­nia na pod­sta­wie kon­ce­sji,
 • or­ga­ni­zo­wa­nie współ­pra­cy spe­cja­li­stycz­nych uzbro­jo­nych for­ma­cji ochron­nych z Po­li­cją, jed­nost­ka­mi ochro­ny
 • prze­ciw­po­ża­ro­wej, ob­ro­ny cy­wil­nej i stra­ża­mi miej­ski­mi.

Per­spek­ty­wy za­trud­nie­nia:

 • agen­cje ochro­ny,
 • w ban­kach, urzę­dach ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej,
 • we wła­snej fir­mie ochro­niar­skiej,
 • w przed­się­bior­stwach, któ­re pro­wa­dzą szko­le­nia dla przy­szłych pra­cow­ni­ków ochro­ny osób i mie­nia,
 • w do­wol­nym przed­się­bior­stwie ja­ko pra­cow­nik ochro­ny.

 

Pro­gram

Szkol­ny plan na­ucza­nia
Po­li­ce­al­nej Szko­ły Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze

Za­wód: Funk­cjo­na­riusz służ­by ochro­ny

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Ochro­na osób i mie­nia oraz pod­sta­wy kon­wo­jo­wa­nia

10

20

30

Pod­sta­wy pla­no­wa­nia i or­ga­ni­za­cji dzia­łań

10

 

10

Pod­sta­wy pra­wa

15

 

15

Pod­sta­wy psy­cho­lo­gii w sy­tu­acjach kry­zy­so­wych

 

15

15

Ra­tow­nic­two

 

10

10

Ro­dza­je Sił Zbroj­nych Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, ich cha­rak­te­ry­sty­ka i prze­zna­cze­nie

20

 

20

Strze­lec­two spor­to­we

 

10

10

Tech­ni­ki in­ter­wen­cyj­ne i sa­mo­ob­ro­ny

 

20

20

Te­re­no­znaw­stwo

 

15

15

Ter­ro­ryzm

15

 

15

Wstęp do na­uki o pań­stwie i pra­wie

25

 

25

Wy­bra­ne pro­ble­my mię­dzy­na­ro­do­we­go pra­wa hu­ma­ni­tar­ne­go

10

 

10

Wy­bra­ne za­gad­nie­nia z kry­mi­no­lo­gii i kry­mi­na­li­sty­ki

10

25

35

Za­gro­że­nia cza­su po­ko­ju i woj­ny, ich źró­dła i prze­ciw­dzia­ła­nie

 

20

20

Ra­zem:

115

135

250