Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Fryzjer-Stylista (kurs 5 miesięcy)
In­for­ma­cje. Kurs pro­wa­dzi mgr Ju­sty­na Goch­na

 

Fry­zjer to za­wód wy­ma­ga­ją­cy od­po­wied­nie­go wy­kształ­ce­nia ogól­ne­go i za­wo­do­we­go. Na­uka w na­szej szko­le łą­czy teo­rię
z prak­ty­ką. Przy­go­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­ne re­ali­zo­wa­ne jest po­przez prak­ty­ki za­wo­do­we ma­ją­ce umoż­li­wić uczniom za­po­zna­nie
się z funk­cjo­no­wa­niem za­kła­du fry­zjer­skie­go. Po­zwo­li to na przy­swo­je­nie i ugrun­to­wa­nie umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych
oraz kon­fron­ta­cję wie­dzy teo­re­tycz­nej z roz­wią­za­nia­mi sto­so­wa­ny­mi w prak­ty­ce.

Pra­cow­nie wy­po­sa­żo­ne są w głów­ki tre­nin­go­we, su­szar­ki, pro­stow­ni­ce, ma­szyn­ki do strzy­że­nia, lo­ków­ki, szczot­ki, wał­ki, brzy­twy,
wóz­ki ob­ro­to­we, myj­kę, kli­ma­zon. Pra­cu­je­my na do­brych i spraw­dzo­nych pro­duk­tach fry­zjer­skich.

Po ukoń­cze­niu te­go kie­run­ku mo­żesz zna­leźć pra­cę ja­ko sty­li­sta fry­zur, pra­co­wać w re­no­mo­wa­nych sa­lo­nach fry­zjer­skich a tak­że
otwo­rzyć wła­sną dzia­łal­ność go­spo­dar­czą.