Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Fakturzystka
In­for­ma­cje

Fak­tu­rzy­sta/ka to sta­no­wi­sko po­wszech­ne i szcze­gól­nie po­szu­ki­wa­ne we wszyst­kich fir­mach sprze­da­żo­wych, szcze­gól­nie re­ali­zu­ją­cych sprze­daż bez­po­śred­nią, gdy w mo­men­cie prze­pro­wa­dze­nia trans­ak­cji wy­sta­wia­ny jest do­ku­ment sprze­da­ży np. skle­py, sie­ci han­dlo­we, sie­ci sprze­da­ży. Sta­no­wi­sko jest czę­sto umiej­sca­wia­ne w struk­tu­rach księ­go­wo­ści, w ce­lu two­rze­nia, kon­tro­li, ar­chi­wi­za­cji do­ku­men­tów księ­go­wych i sprze­da­ży.

U nas po­znasz wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce te­go sta­no­wi­ska i uzy­skasz wie­dzę i umie­jęt­no­ści do­ty­czą­ce:
• zna­jo­mo­ści za­sad ra­chun­ko­wo­ści i księ­go­wo­ści
• zna­jo­mo­ści pro­gra­mów księ­go­wych i do fak­tu­ro­wa­nia
• zna­jo­mo­ści za­sad roz­li­cza­nia sprze­da­ży, two­rze­nia ra­por­tów sprze­da­ży
• bar­dzo do­brej zna­jo­mo­ści  umie­jęt­no­ści or­ga­ni­za­cyj­nych

Na­uczy­my Cię ob­słu­gi kas oraz pro­gra­mów księ­go­wych i pro­gra­mów do fak­tu­ro­wa­nia.  
Po ukoń­cze­niu Na­szej szko­ły znaj­dziesz za­trud­nie­nie w du­żych sie­ciach han­dlo­wych, biu­rach, hur­tow­niach, jak rów­nież w roż­ne­go ro­dza­ju in­sty­tu­cjach fi­nan­so­wych. Nic nie stoi na prze­szko­dzie, abyś za­ło­żył wła­sną dzia­łal­ność! Daj so­bie szans, po­staw na roz­wój!

Pro­gram

Szkol­ny plan na­ucza­nia
Po­li­ce­al­nej Szko­ły Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze

Za­wód: Fak­tu­rzyst­ka 431102

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Pod­sta­wy pra­wa

20

 

20

Pra­ce biu­ro­we

30

40

70

Pod­sta­wy eko­no­mii

30

30

60

Pod­sta­wy ra­chun­ko­wo­ści

20

35

55

Ję­zyk an­giel­ski

15

30

45

Ra­zem

115

135

250