Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Asystent nauczyciela w przedszkolu
In­for­ma­cje. Opie­kun gru­py mgr Mał­go­rza­ta Ko­mo­row­ska

Kie­ru­nek Asy­stent na­uczy­cie­la przed­szko­la ma za za­da­nie, m. in. przy­go­to­wa­nie Na­szych Słu­cha­czy do stu­diów wyż­szych na kie­run­kach pe­da­go­gicz­nych.

W trak­cie rocz­nej na­uki na tym kie­run­ku słu­cha­cze po­zna­ją za­gad­nie­nia z psy­cho­lo­gii ogól­nej i roz­wo­jo­wej, psy­cho­pa­to­lo­gii, so­cjo­lo­gii, pe­da­go­gi­ki spo­łecz­nej, opie­kuń­czej i spe­cjal­nej, uczą się hi­gie­ny, pierw­szej po­mo­cy, ele­men­tów pra­cy z nie­peł­no­spraw­ny­mi, uczą się też jak naja­trak­cyj­niej or­ga­ni­zo­wać czas wol­ny.

Słu­cha­cze, po ukoń­cze­niu kie­run­ku Asy­stent na­uczy­cie­la przed­szko­la w na­szej szko­le, mo­gą pod­jąć pra­cę ja­ko po­moc wy­cho­waw­cy/na­uczy­cie­la  w pla­ców­kach opie­kuń­czo – wy­cho­waw­czych, pry­wat­nie, ja­ko gu­wer­nant­ki, ani­ma­to­rzy cza­su wol­ne­go w biu­rach po­dró­ży, ho­te­lach, cen­trach roz­ryw­ki dla dzie­ci.

 

Pro­gram

Za­wód: Asy­stent na­uczy­cie­la przed­szko­la 531202

Pod­bu­do­wa pro­gra­mo­wa: szko­ły da­ją­ce wy­kształ­ce­nie śred­nie

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Pierw­sza po­moc przed­me­dycz­na

 

20

20

Pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na

20

 

20

Li­te­ra­tu­ra dzie­cię­ca

 

15

15

Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na

15

 

15

Edu­ka­cja ma­te­ma­tycz­na

20

 

20

Edu­ka­cja pla­stycz­na i tech­nicz­na

20

 

20

Pod­sta­wy pra­wa

 

15

15

Psy­cho­lo­gia roz­wo­jo­wa

 

20

20

Ani­ma­cja te­atral­na

 

20

20

Edu­ka­cja po­lo­ni­stycz­na

20

 

20

Gry i za­ba­wy edu­ka­cyj­ne

 

20

20

Ety­ka za­wo­du

 

15

15

Ję­zyk mi­go­wy

30

 

30

Ra­zem

125

125

250

*) Go­dzi­ny prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję przed­mio­tu mo­gą ulec nie­znacz­nej zmia­nie