Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Urządzenia sanitarne
In­for­ma­cje

Pro­jek­tu­je i nad­zo­ru­je wy­ko­na­nie sie­ci in­sta­la­cji wy­po­sa­że­nia sa­ni­tar­ne­go do­mów miesz­kal­nych, bu­dyn­ków biu­ro­wych lub za­kła­dów prze­my­sło­wych;
w dzie­dzi­nie ochro­ny śro­do­wi­ska zaj­mu­je się tech­no­lo­gią uzdat­nia­nia wo­dy, oczysz­cza­nia ście­ków, oczysz­cza­nia miast i wsi oraz uniesz­ko­dli­wia­nia od­pa­dów, nad­zo­ru­je utrzy­ma­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia wy­po­sa­że­nia sa­ni­tar­ne­go bu­dyn­ków, sie­ci
i in­sta­la­cji wo­do­cią­go­wych, ka­na­li­za­cyj­nych, ciepl­nych i ga­zo­wych.

Za­da­nia za­wo­do­we:

 • po­słu­gi­wa­nie się do­ku­men­ta­cją tech­nicz­ną oraz wy­ko­ny­wa­nie szki­ców i ry­sun­ków in­sta­la­cji i sie­ci sa­ni­tar­nych, grzew­czych i ga­zo­wych

 • pro­jek­to­wa­nie wy­po­sa­że­nia sa­ni­tar­ne­go bu­dyn­ków, od­cin­ków sie­ci ciepl­nych, wo­do­cią­go­wych, ka­na­li­za­cyj­nych i ga­zo­wych – w ra­mach po­sia­da­nych
  upraw­nień

 • pro­wa­dze­nie bu­do­wy lub nad­zo­ru tech­nicz­ne­go in­sta­la­cji i urzą­dzeń sa­ni­tar­nych, sta­no­wią­cych wy­po­sa­że­nie bu­dyn­ku – w ra­mach
  po­sia­da­nych upraw­nień

 • lo­ka­li­zo­wa­nie i usu­wa­nie wa­dli­wie dzia­ła­ją­ce­go wy­po­sa­że­nia sa­ni­tar­ne­go bu­dyn­ków

 • nad­zo­ro­wa­nie eks­plo­ata­cji sie­ci wo­do­cią­go­wych w ra­mach przed­się­biorstw wo­do­cią­go­wo- ka­na­li­za­cyj­nych lub spół­ek fa­cho­wych

 • or­ga­ni­zo­wa­nie bry­gad wy­ko­naw­czych oraz pro­wa­dze­nie bu­do­wy sie­ci ga­zo­wych w ra­mach po­sia­da­nych upraw­nień

 • do­bie­ra­nie ma­te­ria­łów, na­rzę­dzi, sprzę­tu i ma­szyn do wy­ko­na­nia in­sta­la­cji sa­ni­tar­nych w bu­dyn­kach oraz sie­ci ko­mu­nal­nych w te­re­nie

 • prze­pro­wa­dza­nie kon­tro­li ja­ko­ści wy­ko­na­nia ro­bót in­sta­la­cyj­nych i sie­cio­wych oraz zgod­no­ści z do­ku­men­ta­cją tech­nicz­ną i po­sta­no­wie­nia­mi pra­wa bu­dow­la­ne­go

 • wy­ty­cza­nie i utrwa­la­nie w te­re­nie prze­bie­gu tra­sy ga­zo­cią­gu oraz usta­la­nie, zgod­nie z do­ku­men­ta­cją tech­nicz­ną, lo­ka­li­za­cji urzą­dzeń

 • prze­pro­wa­dza­nie pró­by szczel­no­ści i ci­śnie­nia wy­ko­na­nych in­sta­la­cji bu­dow­la­nych i sie­ci ko­mu­nal­nych

 • kie­ro­wa­nie pra­cą bry­ga­dy ro­bo­czej oraz or­ga­ni­zo­wa­nie prze­bie­gu prac in­sta­la­cyj­nych, kon­ser­wa­cyj­nych i re­mon­to­wych,
  z uwzględ­nie­niem go­spo­dar­ki ma­te­ria­ło­wej i sprzę­to­wej

 • spo­rzą­dza­nie kal­ku­la­cji ro­bót in­sta­la­cyj­nych i sie­cio­wych, kosz­to­ry­sów i ofert prze­tar­go­wych

 • sto­so­wa­nie w dzia­łal­no­ści za­wo­do­wej pod­sta­wo­wych ak­tów praw­nych, norm tech­nicz­nych z za­kre­su pra­wa bu­dow­la­ne­go

 • udzie­la­nie pierw­szej po­mo­cy oso­bom po­szko­do­wa­nym w wy­pad­kach na bu­do­wie

 • or­ga­ni­zo­wa­nie sta­no­wisk pra­cy i do­bie­ra­nie ma­te­ria­łów, sprzę­tu, ma­szyn i urzą­dzeń zgod­nie z za­sa­da­mi er­go­no­mii,
  bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy oraz prze­pi­sa­mi prze­ciw­po­ża­ro­wy­mi i ochro­ny śro­do­wi­ska 

Pro­gram

Tech­nik urzą­dzeń sa­ni­tar­nych 311209

Kwa­li­fi­ka­cja K1: Wy­ko­ny­wa­nie ro­bót zwią­za­nych z bu­do­wą i re­mon­tem sie­ci ko­mu­nal­nych (B.8)

Kwa­li­fi­ka­cja K2: Wy­ko­ny­wa­nie ro­bót zwią­za­nych z mon­ta­żem i re­mon­tem in­sta­la­cji sa­ni­tar­nych  (B.9)

Kwa­li­fi­ka­cja K3: Or­ga­ni­za­cja ro­bót zwią­za­nych z bu­do­wą i eks­plo­ata­cją sie­ci ko­mu­nal­nych oraz in­sta­la­cji sa­ni­tar­nych (B.27)

 

B.8: Wy­ko­ny­wa­nie ro­bót zwią­za­nych z bu­do­wą i re­mon­tem sie­ci ko­mu­nal­nych

 

Przed­miot

Licz­ba go­dzin

sem. I

sem. II

sem. III

Sie­ci ko­mu­nal­ne

30

35

50

Mon­taż sie­ci ko­mu­nal­nych

20

45

50

Pod­sta­wy bu­dow­nic­twa

50

50

 

Dzia­łal­ność go­spo­dar­cza

 

30

 

Ję­zyk ob­cy

 

 

30

Bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pra­cy

 

 

30

Kom­pe­ten­cje per­so­nal­ne i spo­łecz­ne

30

 

 

Or­ga­ni­za­cja pra­cy ma­łych ze­spo­łów

30

 

 

Ra­zem

160

160

160