Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

technik logistyk (333107)
In­for­ma­cje. 
Pro­gram

Kwa­li­fi­ka­cje:  
K1 – Pro­wa­dze­nie ra­chun­ko­wo­ści (AU.36.)
K2 – Roz­li­cze­nie wy­na­gro­dzeń i da­nin pu­blicz­nych (AU.65)

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

Licz­ba go­dzin

Se­mestr I

Se­mestr II

Se­mestr III

Se­mestr IV

Ra­zem

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym teo­re­tycz­nym

Dzia­łal­ność go­spo­dar­cza

20

28

 

 

48

Ję­zyk ob­cy w za­wo­do­wy

 

 

20

20

40

Ra­chun­ko­wość

60

62

 

 

122

Wy­na­gro­dze­nia i po­dat­ki

 

 

70

60

130

Pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści

 

 

 

20

20

Ra­zem

80

90

90

100

360

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym prak­tycz­nym

Pra­cow­nia pra­cy biu­ro­wej

20

20

 

 

40

Pra­cow­nia ra­chun­ko­wo­ści

75

75

 

 

150

Pra­cow­nia wy­na­gro­dzeń i da­nin pu­blicz­nych

 

 

65

85

150

Ra­zem

95

95

65

85

340

Prak­ty­ka za­wo­do­wa

 

2 tyg.

2 tyg.

 

4 tyg.

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję K1 (AU.36) od­by­wa się pod ko­niec dru­gie­go se­me­stru.

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję K2 (AU.65) od­by­wa się pod ko­niec czwar­te­go se­me­stru.

 

Szko­ła wy­da­je za­świad­cze­nia do WKU, ZUS, KRUS i in­nych urzę­dów, któ­re ta­kich za­świad­czeń wy­ma­ga­ją od Słu­cha­czy.