Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Systemy energetyki odnawialnej
In­for­ma­cje

Tech­nik urzą­dzeń i sys­te­mów ener­ge­ty­ki od­na­wial­nej zdo­by­wa kwa­li­fi­ka­cje do:

 • okre­śla­nia wa­run­ków lo­ka­li­za­cji urzą­dzeń sto­so­wa­nych do wy­twa­rza­nia ener­gii ciepl­nej, me­cha­nicz­nej,
 • pla­no­wa­nia pra­cy zwią­za­nej z mon­ta­żem in­sta­la­cji wy­po­sa­żo­nych w urzą­dze­nia do wy­ko­rzy­sty­wa­nia ener­gii od­na­wial­nej,
 • do­bie­ra­nia urzą­dzeń do po­zy­ski­wa­nia ener­gii od­na­wial­nej,
 • or­ga­ni­zo­wa­nia i nad­zo­ro­wa­nia prac zwią­za­nych z mon­ta­żem urzą­dzeń sto­so­wa­nych w sys­te­mach ener­gii od­na­wial­nej,
 •  po­słu­gi­wa­nia się do­ku­men­ta­cją tech­nicz­ną oraz in­struk­cja­mi ob­słu­gi ma­szyn i urzą­dzeń,
 •  wy­ko­ny­wa­nia mon­ta­żu urzą­dzeń tj. ko­lek­to­ry sło­necz­ne, so­la­ry, pom­py cie­pła, ko­tły opa­la­ne bio­ma­są, wen­ty­la­to­ry, sprę­żar­ki,
 • kon­tro­lo­wa­nia dzia­łań urzą­dzeń i in­sta­la­cji oraz funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mów ener­ge­ty­ki od­na­wial­nej,
 • prze­strze­ga­nia za­sad ra­cjo­nal­nej go­spo­dar­ki ener­gią,
 • sto­so­wa­nia tech­nik kom­pu­te­ro­wych do re­ali­za­cji za­dań za­wo­do­wych zwią­za­nych z ener­ge­ty­ką od­na­wial­ną,
 • ba­da­nia wpły­wu obiek­tów ener­ge­tycz­nych na śro­do­wi­sko.
 • Ab­sol­wen­ci kie­run­ku tech­nik urzą­dzeń i sys­te­mów ener­ge­ty­ki od­na­wial­nej mo­gą być za­trud­nie­ni w fir­mach in­sta­la­cyj­nych, któ­re spe­cja­li­zu­ją się w pro­jek­to­wa­niu i wy­ko­naw­stwie zwią­za­nym z: ener­ge­ty­ką wod­ną, ener­ge­ty­ką wia­tro­wą, ener­ge­ty­ką geo­ter­mal­ną, ener­ge­ty­ką wo­do­ro­wą, ener­gią sło­necz­ną, bu­dow­nic­twem ener­go­osz­częd­nym, tech­no­lo­gią wo­do­ro­wą, w przed­się­bior­stwach zaj­mu­ją­cych się prze­pi­sa­mi pra­wa i nor­ma­mi do­ty­czą­cy­mi ochro­ny śro­do­wi­ska.

 

Pro­gram

Tech­nik urzą­dzeń i sys­te­mów ener­ge­ty­ki od­na­wial­nej 311930

EEE.17. Mon­taż i uru­cha­mia­nie urzą­dzeń i sys­te­mów ener­ge­ty­ki od­na­wial­nej

EEE.18. Eks­plo­ata­cja urzą­dzeń i sys­te­mów ener­ge­ty­ki od­na­wial­nej

 

Przed­miot

Licz­ba go­dzin

sem. I

sem. II

sem. III

Sem. IV

Tech­no­lo­gie sys­te­mów ener­ge­ty­ki od­na­wial­nej

40

30

30

25

Mon­taż sys­te­mów ener­ge­ty­ki od­na­wial­nej

 

50

50

60

Do­ku­men­ta­cja tech­nicz­na i kosz­to­ry­so­wa­nie

15

30

25

35

Pod­sta­wy pra­wa bu­dow­la­ne­go i ener­ge­tycz­ne­go

15

 

 

 

Pod­sta­wy bu­dow­nic­twa

25

 

 

 

Dzia­łal­ność go­spo­dar­cza w ochro­nie śro­do­wi­ska

 

30

 

 

Ję­zyk ob­cy w ochro­nie śro­do­wi­ska

30

 

 

 

Bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pra­cy

20

 

 

 

Kom­pe­ten­cje per­so­nal­ne i spo­łecz­ne

15

 

 

 

Po­dej­mo­wa­nie i pro­wa­dze­ne dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej

 

 

 

20

Łącz­nie

160

140