Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Opiekun medyczny (532102)
In­for­ma­cje

Opie­kun me­dycz­ny (532102)
MED.03. Świad­cze­nie usług pie­lę­gna­cyj­no – opie­kuń­czych oso­bie cho­rej i nie­sa­mo­dziel­nej

Na­uka na kie­run­ku trwa 1 rok.

To ofer­ta dla ab­sol­wen­tów szkół śred­nich, rów­nież dla osób któ­re nie zda­wa­ły eg­za­mi­nu ma­tu­ral­ne­go.
 Na­uka  koń­czy się eg­za­mi­nem po­twier­dza­ją­cym kwa­li­fi­ka­cje za­wo­do­we prze­pro­wa­dza­nym przez OKE. Za­ję­cia od­by­wa­ją się w sys­te­mie za­ocz­nym

Pro­gram

Za­wód: Opie­kun me­dycz­ny

MED.03. Świad­cze­nie usług pie­lę­gna­cyj­no – opie­kuń­czych oso­bie cho­rej i nie­sa­mo­dziel­nej

Lp

Przed­mio­ty na­uko­we

Licz­ba go­dzin w okre­sie na­ucza­nia

 

 

Se­mestr I

Se­mestr II

Licz­ba go­dzin 
w rocz­nym okre­sie na­ucza­nia

1

Opie­ka nad oso­ba stra­szą i nie­sa­mo­dziel­ną

20

20

40

2

Zdro­wie pu­blicz­ne

20

-

20

3

Za­rys ana­to­mii, fi­zjo­lo­gii i pa­to­lo­gii z ele­men­ta­mi pierw­szej po­mo­cy

25

25

50

4

Za­rys pa­to­lo­gii i so­cjo­lo­gii

10

-

10

5

Dzia­łal­ność go­spo­dar­cza w ochro­nie zdro­wia

-

10

10

6

Ję­zyk mi­go­wy

-

20

20

7

Ję­zyk ob­cy za­wo­do­wy w ochro­nie zdro­wia

20

-

20

8

Za­bie­gi hi­gie­nicz­no-pie­lę­gna­cyj­ne i opie­kuń­cze

45

40

85

9

Dzia­ła­nia opie­kuń­cze nad oso­bą cho­rą i nie­sa­mo­dziel­ną

40

45

85

10

Pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści

-

20

20

Ra­zem za­jęć edu­ka­cyj­nych

180

180

360

Prak­ty­ki za­wo­do­we

80

80

160

Prak­ty­ki za­wo­do­we 4 ty­go­dnie w cy­klu na­ucza­nia.

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję MS.04.od­by­wa się pod ko­niec se­me­stru dru­gie­go.