Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Ochrona środowiska
In­for­ma­cje

Je­że­li stan śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go nie jest Ci obo­jęt­ny zo­stań Tchni­kiem ochro­ny śro­do­wi­ska.

Tech­nik ochro­ny śro­do­wi­ska przy­go­to­wa­ny jest do wy­ko­ny­wa­nia na­stę­pu­ją­cych za­dań:

- ba­da­nia sta­nu śro­do­wi­ska

- mo­ni­to­ro­wa­nia po­zio­mu za­nie­czysz­czeń po­wie­trza, wo­dy i gleb

- spo­rzą­dza­nia bi­lan­sów za­nie­czysz­czeń od­pro­wa­dza­nych do at­mos­fe­ry, wód i gleb

- pla­no­wa­nia i pro­wa­dze­nia ra­cjo­nal­nej go­spo­dar­ki od­pa­da­mi

- pla­no­wa­nia i re­ali­za­cji dzia­łań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska

Tech­nik ochro­ny śro­do­wi­ska przy­go­to­wa­ny jest do pra­cy w każ­dej jed­no­st­ce zwią­za­nej z dzia­łal­no­ścią na rzecz ochro­ny
śro­do­wi­ska, tj. w sta­cji uzdat­nia­nia wód, na oczysz­czal­ni ście­ków, biu­rach fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska, Pań­stwo­wej In­spek­cji
Ochro­ny Śro­do­wi­ska, gmin­nych, po­wia­to­wych, miej­skich ko­mór­kach ochro­ny śro­do­wi­ska, par­kach kra­jo­bra­zo­wych i na­ro­do­wych,
la­bo­ra­to­riach ana­li­zu­ją­cych stan ochro­ny śro­do­wi­ska, sta­cjach sa­ni­tar­no – epi­de­mio­lo­gicz­nych.

Pro­gram

Tech­nik ochro­ny śro­do­wi­ska 325511 

Kwa­li­fi­ka­cja K1: Oce­na sta­nu śro­do­wi­ska (R.7)

 

Przed­miot

Licz­ba go­dzin

sem. I

sem. II

sem. III

Stan i za­so­by śro­do­wi­ska

40

40

40

Mo­ni­to­ring śro­do­wi­ska

60

60

50

Kom­pu­te­ro­we wspo­ma­ga­nie w ochro­nie śro­do­wi­ska

 

 

40

Dzia­łal­ność go­spo­dar­cza w ochro­nie śro­do­wi­ska

30

 

 

Ję­zyk ob­cy w ochro­nie śro­do­wi­ska

30

 

 

Bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pra­cy

 

30

 

Kom­pe­ten­cje per­so­nal­ne i spo­łecz­ne

 

30

 

Or­ga­ni­za­cja pra­cy ma­łych ze­spo­łów

 

 

30

Łącz­nie

160

160

160