Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Budownictwo
In­for­ma­cje

Uczest­ni­czy w ro­bo­tach bu­dow­la­nych, pro­wa­dzi do­ku­men­ta­cję bu­do­wy, przy­go­to­wu­je
i kon­tro­lu­je pro­duk­cję bu­dow­la­ną w róż­nych dzia­łach przed­się­bior­stwa, spra­wu­je nad­zór bu­dow­la­ny w imie­niu in­we­sto­ra lub or­ga­nu
ad­mi­ni­stra­cji te­re­no­wej, spo­rzą­dza kosz­to­ry­sy i mniej skom­pli­ko­wa­ne pra­ce pro­jek­to­we oraz wy­ko­nu­je in­wen­ta­ry­za­cje bu­dow­la­ne;
sa­mo­dziel­nie lub pod kie­run­kiem in­ży­nie­ra pro­jek­tu­je, wy­ko­nu­je lub spra­wu­je nad­zór nad re­ali­za­cją ma­łych obiek­tów in­ży­nier­skich
w po­sta­ci ma­łych mo­stów, wia­duk­tów, przejść pod­ziem­nych, kon­struk­cji żel­be­to­wych, sta­lo­wych lub drew­nia­nych, szkie­le­tów, ścian,
da­chów, ga­ra­ży, scho­dów, tu­ne­li oraz ba­se­nów i obiek­tów hy­dro­tech­nicz­nych.

Za­da­nia za­wo­do­we:

 • ana­li­zo­wa­nie do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej i or­ga­ni­za­cyj­nej ro­bót bu­dow­la­nych
 • wy­ko­ny­wa­nie ry­sun­ków bu­dow­la­nych
 • okre­śla­nie wła­ści­wo­ści ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych i pra­wi­dło­we­go ich sto­so­wa­nia
 • wy­ko­ny­wa­nie po­mia­rów nie­zbęd­nych przy pro­wa­dze­niu ro­bót bu­dow­la­nych
 • okre­śla­nie grun­tów bu­dow­la­nych, ich wła­ści­wo­ści i za­sto­so­wa­nia do ce­lów fun­da­men­to­wych
 • kie­ro­wa­nie pra­cą bry­ga­dy (bry­gad) ro­bo­czej i ro­bo­ta­mi w obiek­cie, or­ga­ni­zo­wa­nie prze­bie­gu tych prac
 • pro­wa­dze­nie roz­li­czeń za ro­bo­ci­znę, ma­te­ria­ły, sprzęt i ma­szy­ny oraz roz­li­czeń
  z in­we­sto­rem
 • pro­jek­to­wa­nie nie­skom­pli­ko­wa­nych ele­men­tów kon­struk­cyj­nych na pod­sta­wie ob­li­czeń oraz wy­ko­ny­wa­nie ob­li­czeń bu­dow­la­nych
  ele­men­tów sta­tycz­nych
 • do­bie­ra­nie opty­mal­nych tech­no­lo­gii wy­ko­na­nia róż­nych ro­bót bu­dow­la­nych
 • or­ga­ni­zo­wa­nie pra­cy pod­wy­ko­naw­ców na bu­do­wie
 • usta­la­nie norm pra­cy dla róż­nych ro­bót bu­dow­la­nych
 • okre­śla­nie sta­nu zu­ży­cia ele­men­tów bu­dow­la­nych i spo­so­bu ich na­pra­wy
 • or­ga­ni­zo­wa­nie pra­cy po­lo­we­go la­bo­ra­to­rium ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych
 • or­ga­ni­zo­wa­nie pra­cy wy­twór­ni pół­fa­bry­ka­tów bu­dow­la­nych zlo­ka­li­zo­wa­nej na te­re­nie bu­do­wy
 • kształ­to­wa­nie opty­mal­nych wa­run­ków pra­cy na bu­do­wie z uwzględ­nie­niem pra­wa pra­cy i prze­pi­sów bhp
Pro­gram

Tech­nik bu­dow­nic­twa 311204

Kwa­li­fi­ka­cja K1: Wy­ko­ny­wa­nie ro­bót zbro­jar­skich i be­to­niar­skich (B.16)

 

Przed­miot

Licz­ba go­dzin

sem. I

sem. II

sem. III

sem. IV

Tech­no­lo­gia ro­bót zbro­jar­skich i be­to­niar­skich

50

50

50

50

Ro­bo­ty zbro­jar­skie i be­to­niar­skie

40

40

60

60

Ry­su­nek tech­nicz­ny

30

   

Pod­sta­wy bu­dow­nic­twa

50

50

  

Dzia­łal­ność go­spo­dar­cza

 

30

  

Ję­zyk ob­cy

  

30

 

Bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pra­cy

  

30

 

Kom­pe­ten­cje per­so­nal­ne i spo­łecz­ne

   

30

Or­ga­ni­za­cja pra­cy ma­łych ze­spo­łów

   

30

Ra­zem

170

170

170

170