Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Szkolenie FRYZJERSKIE- indywidualne
In­for­ma­cje

Na ży­cze­nie or­ga­ni­zu­je­my tak­że kur­sy in­dy­wi­du­al­ne – za­rów­no go­dzi­no­wo jak i pro­gra­mo­wo do­sto­so­wa­ne do po­trzeb uczest­ni­ka.

Po ukoń­cze­niu szko­le­nia wy­da­je­my za­świad­cze­nia na dru­ku pań­stwo­wym MEN- przy wy­ku­pie­niu min. 30 go­dzin.

Przy mniej­szej ilo­ści go­dzin, Uczest­nik otrzy­mu­je dy­plom Cen­trum Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze.

Pro­gram- za­kres za­jęć do wy­bo­ru:

1. Wpro­wa­dze­nie do za­wo­du

2. Strzy­że­nie dam­skie

3. Strzy­że­nie mę­skie

4. Far­bo­wa­nie róż­ny­mi me­to­da­mi

5. Upię­cia