Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Wizaż i charakteryzacja
In­for­ma­cje

160 h. dy­dak­tycz­nych w sys­te­mie dzien­nym, wie­czo­ro­wym i za­ocz­nym. Wszyst­kie za­gad­nie­nia oma­wia­ne są od po­zio­mu
pod­sta­wo­we­go do po­zio­mu za­awan­so­wa­ne­go.
Przez ca­ły czas trwa­nia kur­su za­pew­nia­my opie­kę do­świad­czo­ne­go na­uczy­cie­la/in­struk­to­ra za­wo­du.
NO­WO­ŚCIĄ PRO­PO­NO­WA­NĄ PRZEZ CEN­TRUM KSZTAŁ­CE­NIA ZA­CI­SZE, SĄ ZA­JĘ­CIA Z POD­STAW PSY­CHO­LO­GII KO­LO­RU.
Kurs kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych skie­ro­wa­ny jest do osób nie ma­ją­cych do­świad­cze­nia oraz do osób chcą­cych pod­nieść swo­je
kwa­li­fi­ka­cje w dzie­dzi­nie wi­za­żu I cha­rak­te­ry­za­cji.

Na­sza Pla­ców­ka ofe­ru­je na­ukę od pod­staw. Wie­lo­go­dzin­na prak­ty­ka ma za za­da­nie przy­go­to­wać Pań­stwa do wy­ko­ny­wa­nia
ma­ki­ja­ży i cha­rak­te­ry­za­cji w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny, co wią­że się z po­zna­niem i wy­pra­co­wa­niem me­tod, któ­re są me­to­da­mi
naj­wyż­szej ja­ko­ści, kom­plek­so­we i per­fek­cyj­ne w swo­jej po­sta­ci. W szko­le­niu wy­ko­rzy­sty­wa­ne są pro­fe­sjo­nal­ne ko­sme­ty­ki
Fir­my Gosh, In­glot.

Pro­gram

1. Hi­gie­na pra­cy w za­wo­dzie wi­za­ży­sty.

2. Wy­po­sa­że­nie wi­za­ży­sty:
- ko­sme­ty­ki ko­lo­ro­we
- na­rzę­dzia
- ak­ce­so­ria.

3. Przy­go­to­wa­nie do ma­ki­ja­żu:
- de­ma­ki­jaż
- cha­rak­te­ry­sty­ka i pie­lę­gna­cja po­szcze­gól­nych ty­pów skó­ry.

4. Pod­sta­wy wi­za­żu – ko­lo­ry i kształ­ty:
- ty­py uro­dy
- ana­li­za ko­lo­ry­stycz­na.
- psy­cho­lo­gia ko­lo­ru
- złu­dze­nia optycz­ne.        

5. Spo­so­by re­tu­szo­wa­nia nie­do­sko­na­ło­ści skó­ry – ma­ki­jaż ko­rek­cyj­ny:
- ko­sme­ty­ki kry­ją­ce – omó­wie­nie, spo­so­by apli­ka­cji
- mo­de­lo­wa­nie i ko­ry­go­wa­nie kształ­tu twa­rzy
- ko­ry­go­wa­nie ust, oczu, brwi.     

6. Ma­ki­jaż dzien­ny:
- apli­ka­cja i do­bór pod­kła­du
- mo­de­lo­wa­nie twa­rzy ró­żem
- ma­lo­wa­nie brwi i ust
- „no ma­ke up”
- ma­ki­jaż biz­ne­so­wy.

7. Ma­ki­jaż oko­licz­no­ścio­wy (wie­czo­ro­wy, ślub­ny, smo­ky ey­es, awan­gar­do­wy, gra­ficz­ny).    

8. Ma­ki­jaż do se­sji zdję­cio­wych ko­lo­ro­wych i czar­no-bia­łych.  

9. Naj­now­sze tren­dy w wi­za­żu i hi­sto­ria ma­ki­ja­żu.    

II. Cha­rak­te­ry­za­cja (90h):
    
1. Ma­te­ria­ły i na­rzę­dzia w pra­cow­ni cha­rak­te­ry­za­tor­skiej.    

2. Cha­rak­te­ry­za­cja ko­bie­ty na męż­czy­znę i męż­czy­zny na ko­bie­tę, pra­ca z pe­ru­ka­mi (mo­co­wa­nie i pie­lę­gna­cja), za­ro­sty (
do­kle­ja­nie i pie­lę­gna­cja). 

3. Cha­rak­te­ry­za­cja in­spi­ro­wa­na  po­sta­cia­mi z fil­mów lub ba­jek. 

4. Ma­ki­ja­że oka­zjo­nal­ne (m.in. na hal­lo­we­en, syl­we­stro­we, tren­do­we, mo­do­we, fa­ce pa­in­ting, bo­dy pa­in­ting).  

5. Cha­rak­te­ry­za­cja tech­ni­ką te­atral­ną i fil­mo­wą.

6. Two­rze­nie po­sta­ci fan­ta­stycz­nych we­dług wła­sne­go pro­jek­tu, upodob­nie­nia (cha­rak­te­ry­za­cja por­tre­to­wa), cha­rak­te­ry­za­cja 3D (pro­ste­ty­ki m.in. do­klej­ki si­li­ko­no­we, la­tek­so­we np. no­sa, uszu, ca­łej twa­rzy – ma­ski,).

7. Two­rze­nie po­sta­ci na pod­sta­wie sce­na­riu­sza, two­rze­nie po­sta­ci fan­ta­stycz­nych we­dług wła­sne­go pro­jek­tu, upodob­nie­nia (cha­rak­te­ry­za­cja por­tre­to­wa).

8. Efek­ty spe­cjal­ne fx (w tym ra­ny, szra­my, po­pa­rze­nia, cho­ro­by, „od­czło­wie­cze­nia”).    

9. Hi­sto­ria fry­zur, cze­sa­nie epo­ko­we, sty­lo­we, pe­ru­kar­stwo (w tym np. two­rze­nie za­ro­stów, tka­nie rzęs).
 

Po za­koń­cze­niu kur­su prze­pro­wa­dzo­ne zo­sta­ją EG­ZA­MI­NY Z ZA­KRE­SU TEO­RII I PRAK­TY­KI.

SZKO­ŁA WY­DA­JE ZA­ŚWIAD­CZE­NIA MEN ORAZ CER­TY­FI­KA­TY

Do­fi­nan­so­wa­nie z Urzę­dów Pra­cy.

Wszyst­kie kur­sy jak rów­nież pa­kie­ty wy­bra­nych szko­leń z ofer­ty Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze mo­gą być fi­nan­so­wa­nie przez
Urząd Pra­cy.

Wy­peł­nia­my nie­zbęd­ne do­ku­men­ty dla Urzę­dów Pra­cy, OPS i PE­FRON. Do­ra­dzi­my ja­kie szko­le­nia wy­brać by jak naj­le­piej
do­pa­so­wać je do po­trzeb kur­san­ta i Urzę­dów pod wzglę­dem fi­nan­so­wa­nia.