Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Stylizacja Paznokci
In­for­ma­cje

Kurs Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych w dzie­dzi­nie Sty­li­za­cji Pa­znok­ci, skie­ro­wa­ny jest do osób nie ma­ją­cych do­świad­cze­nia oraz do osób chcą­cych pod­nieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje w dzie­dzi­nie ma­ni­cu­re/sty­li­za­cji pa­znok­ci.
W za­kres kur­su włą­czo­ny jest ma­ni­cu­re kla­sycz­ny ja­ko for­ma przy­go­to­waw­cza.

Wie­lo­go­dzin­na  prak­ty­ka ma za za­da­nie przy­go­to­wać Pań­stwa do wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du sty­li­sty pa­znok­ci w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny, co wią­że się z po­zna­niem i wy­pra­co­wa­niem me­tod, któ­re są me­to­da­mi naj­wyż­szej ja­ko­ści, kom­plek­so­we i per­fek­cyj­ne w swo­jej po­sta­ci.

W szko­le­niu wy­ko­rzy­sty­wa­ne są pro­fe­sjo­nal­ne ko­sme­ty­ki Firm:

Se­mi­lak

Sil­ca­re

IBD

In­di­go

Mi­ste­ro Mi­la­no

Ec­lip­se

Zia­ja Pro

SPN Na­ils

Bie­len­da

Pro­gram

W pro­gra­mie Za­wo­do­we­go Kur­su Sty­li­za­cji Pa­znok­ci po­zna­cie Pań­stwo na­stę­pu­ją­ce za­gad­nie­nia:

1. Kim jest ma­ni­kiu­rzyst­ka/sty­list­ka pa­znok­ci: rze­mieśl­ni­kiem?, ar­ty­stą?, psy­cho­lo­giem?, te­ra­peu­tą?

2. Or­ga­ni­za­cja sta­no­wi­ska pra­cy sty­list­ki pa­znok­ci zgod­nie z wy­mo­ga­mi bhp i prze­pi­sa­mi sa­ni­tar­ny­mi.

3. Pod­sta­wo­we za­sa­dy ochro­ny śro­do­wi­ska.

4. Za­po­zna­nie z wy­po­sa­że­niem nie­zbęd­nym w sa­lo­nie ma­ni­cu­re.

5. Ma­ni­cu­re ko­sme­tycz­ny

 • re­pe­ra­cje pa­znok­ci na­tu­ral­nych

 • za­sa­dy de­zyn­fek­cji oraz pre­pa­ra­ty sto­so­wa­ne w de­zyn­fek­cji

 • ro­dza­je pil­ni­ków, na­rzę­dzi i sprzę­tów

 • ma­ni­cu­re, ro­dza­je i ko­lej­ność wy­ko­na­nia za­bie­gu

 • ma­ni­cu­re bio­lo­gicz­ny

 • ma­ni­cu­re kla­sycz­ny

 • pra­ca z fre­zar­ką

 • ma­ni­cu­re na cie­pło

 • pra­ca z mo­del­ką

 • ma­saż dło­ni

 • pa­ra­fi­na

 • ma­lo­wa­nie jed­nym ko­lo­rem i zmy­wa­nie pa­znok­ci

 • ma­lo­wa­nie frencz’a

6. Pe­di­cu­re ko­sme­tycz­ny

 • za­sa­dy, pre­pa­ra­ty, na­rzę­dzia

 • ro­dza­je pe­di­cu­re i ko­lej­ność wy­ko­na­nia za­bie­gów

 • ma­ni­cu­re bio­lo­gicz­ny

 • ma­ni­cu­re kla­sycz­ny

 • pra­ca z fre­zar­ką

 • pra­ca z mo­del­ką

 • pa­ra­fi­na

 • ma­lo­wa­nie pa­znok­ci

7. Ma­ni­cu­re SPA

 • li­nia ko­sme­ty­ków

 • ro­dza­je za­bie­gów do­sto­so­wa­nych do ty­pu skó­ry

 • pra­ca z mo­del­ką

 • ma­lo­wa­nie pa­znok­ci

8. Pe­di­cu­re SPA

 • li­nie ko­sme­ty­ków

 • ro­dza­je za­bie­gów do­sto­so­wa­ne do ty­pu skó­ry

 • pra­ca z mo­del­ką

 • ma­lo­wa­nie pa­znok­ci

9. Pe­di­cu­re CAL­LUS

 • za­po­zna­nie ze spe­cy­fi­ką za­bie­gu

 • skład i za­sto­so­wa­nie ze­sta­wu do za­bie­gu

 • pra­ca z mo­del­ką

10. Ma­ni­cu­re JA­POŃ­SKI

 • za­po­zna­nie ze spe­cy­fi­ką za­bie­gu

 • skład i za­sto­so­wa­nie ze­sta­wu do za­bie­gu

 • pra­ca z mo­del­ką

11. Ma­ni­cu­re HY­BRY­DO­WY

 • za­po­zna­nie ze spe­cy­fi­ką za­bie­gu

 • skład i za­sto­so­wa­nie ze­sta­wu do za­bie­gu

 • przy­go­to­wa­nie na­tu­ral­nej płyt­ki

 • za­sa­dy ma­lo­wa­nia pa­znok­ci jed­nym ko­lo­rem

 • za­sa­dy ma­lo­wa­nia frencz ma­ni­cu­re

 • usu­wa­nie la­kie­ru

 • pra­ca z mo­del­ką

 • cie­nio­wa­nie pa­znok­ci za po­mo­cą la­kie­rów w sty­lu Ombre

 • ma­te­ria­ły wy­ko­rzy­sty­wa­ne do po­praw­ne­go cie­nio­wa­nia pa­znok­ci Ombre

12. Zdob­nic­two

 • ko­lo­ro­wy akryl (cie­nio­wa­nie, 3D)

 • ko­lo­ro­wy  żel (cie­nio­wa­nie i wzor­nic­two)

 • wzor­nic­two:

          - la­kie­ro­we i hy­bry­do­we
          - farb­ki akry­lo­we i że­lo­we
          - sty­ro­graf i ra­pi­do­graf
          - 3D la­kie­rem hy­bry­do­wym (swe­ter­ki, musz­le, ró­że, itp.)

 • Wy­ko­rzy­sta­nie naj­now­szych tech­nik i tren­gów

         - efekt tłu­czo­ne­go szkła
         - efekt ko­cie­go oka
         - efekt sy­ren­ki
         - efekt ho­lo
         - zdo­bie­nia ty­pu bi­żu
         - su­gar ef­fect

13. Sty­li­za­cja pa­znok­ci: me­to­da akry­lo­wa

 • za­po­zna­nie ze spe­cy­fi­ką za­bie­gu, przy­go­to­wa­nie na­tu­ral­nej płyt­ki, ro­dza­je pil­ni­ków, tip­sy, akry­le

 • akryl na na­tu­ral­nej płyt­ce

 • akryl na sto­pach

 • akryl na tip­sie

 • akryl na sza­blo­nie

 • akryl french pod­sta­wo­wy

 • akryl french ka­mu­flaż

 • pra­ca z mo­del­ką

14. Sty­li­za­cja Pa­znok­ci: me­to­da że­lo­wa

 • za­po­zna­nie ze spe­cy­fi­ką za­bie­gu, że­le jed­no­fa­zo­we, trój­fa­zo­we, pil­ni­ki, lam­py, ża­rów­ki

 • żel na pa­znok­ciach na­tu­ral­nych

 • żel na sto­pach

 • żel tips

 • żel na sza­blo­nie i za­ta­pia­nie ozdób

 • żel french pod­sta­wo­wy na krzy­wej

 • żel french pod­sta­wo­wy pod krzy­wą C z za­ta­pia­niem ozdób

 • żel french ka­mu­flaż

 • ćwi­cze­nia na mo­del­ce

15. Pa­znok­cie w sty­lu "RUS­SIAN STY­LE" (szpi­ce)

 • wpro­wa­dze­nie, kształt, na­zwa

 • pra­wi­dło­we nada­wa­nie kształ­tu szpi­ca na tip­sie

 • pra­wi­dło­we nada­wa­nie kształ­tu szpi­ca na sza­blo­nie

16. Pa­znok­cie w sty­lu "COM­BO" - za­awan­so­wa­ne łą­cze­nie akry­lu z że­lem

 • za­po­zna­nie ze spe­cy­fi­ką za­bie­gu, omó­wie­nie me­to­dy com­bo

 • spo­so­by łą­cze­nia że­lu z akry­lem

 • pod­sta­wo­we za­sa­dy me­to­dy com­bo

 

Po za­koń­cze­niu kur­su prze­pro­wa­dzo­ne zo­sta­ją EG­ZA­MI­NY Z ZA­KRE­SU TEO­RII I PRAK­TY­KI

SZKO­ŁA WY­DA­JE ZA­ŚWIAD­CZE­NIA MEN ORAZ CER­TY­FI­KA­TY

Do­fi­nan­so­wa­nie z Urzę­dów Pra­cy.