Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Księgowy
In­for­ma­cje. Kurs pro­wa­dzi mgr Wio­let­ta Pia­sec­ka

Księ­go­wy od­po­wia­da za pro­wa­dze­nie ope­ra­cji fi­nan­so­wych zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi za­sa­da­mi ra­chun­ko­wo­ści;
zaj­mu­je się księ­go­wa­niem do­ku­men­tów oraz spraw­dza­niem po­praw­no­ści ra­chun­ko­wej przy­go­to­wy­wa­nych de­kla­ra­cji po­dat­ko­wych i spra­woz­dań.

Pro­gram

Za­da­nia za­wo­do­we

 • pro­wa­dze­nie ewi­den­cji księ­go­wej; pro­wa­dze­nie peł­nej lub uprosz­czo­nej księ­go­wo­ści pod­mio­tów go­spo­dar­czych;
 • de­kre­to­wa­nie i księ­go­wa­nie ope­ra­cji go­spo­dar­czych;
 • pro­wa­dze­nie pro­ce­su uzgad­nia­nia roz­ra­chun­ków i trans­ak­cji fi­nan­so­wych oraz roz­li­cza­nie ope­ra­cji fi­nan­so­wych;
 •  księ­go­wa­nie fak­tur od do­staw­ców i przy­go­to­wy­wa­nie płat­no­ści;
 •  pro­wa­dze­nie bie­żą­cych roz­li­czeń z ban­ka­mi i in­ny­mi in­sty­tu­cja­mi fi­nan­so­wy­mi;
 • roz­li­cza­nie na­leż­no­ści wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów we­wnętrz­nych, np. de­le­ga­cje, za­licz­ki itp.; po­twier­dza­nie sald na­leż­no­ści
 • i zo­bo­wią­zań z kon­tra­hen­ta­mi oraz uzgad­nia­nie roz­ra­chun­ków, w tym tak­że wy­ja­śnia­nie za­ist­nia­łych róż­nic;
 •  roz­li­cza­nie fak­tur z im­por­tu i eks­por­tu; wy­sta­wia­nie za­świad­czeń i do­ku­men­tów zwią­za­nych z wy­na­gro­dze­niem
 • oraz in­nych do­ku­men­tów roz­li­cze­nio­wych;
 • spo­rzą­dza­nie de­kla­ra­cji po­dat­ko­wych, tj. CIT, VAT oraz de­kla­ra­cji ZUS;
 • pro­wa­dze­nie ewi­den­cji ka­so­wej;
 • spo­rzą­dza­nie ra­por­tów fi­nan­so­wych;
 • współ­pra­ca z klien­ta­mi ze­wnętrz­ny­mi fir­my, tj. do­staw­ca­mi usług, kan­ce­la­rią praw­ną, urzę­da­mi, bie­głym
  re­wi­den­tem,
  prze­cho­wy­wa­nie do­wo­dów księ­go­wych oraz dba­nie o pra­wi­dło­wy obieg do­ku­men­tów fi­nan­so­wych.
  itp.;

Pro­gram

1.      Or­ga­ni­za­cja dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej – wia­do­mo­ści wstęp­ne

2.      Po­ję­cia wstęp­ne z ra­chun­ko­wo­ści

3.      Cha­rak­te­ry­sty­ka ak­ty­wów i pa­sy­wów

4.      Ope­ra­cje go­spo­dar­cze

5.      Do­wo­dy księ­go­we

6.      Księ­gi ra­chun­ko­we

7.     Ewi­den­cja pod­sta­wo­wych ope­ra­cji bi­lan­so­wych do­ty­czą­cych: środ­ków pie­nięż­nych, roz­ra­chun­ków,  środ­ków trwa­łych, 
        ob­ro­tu    ma­te­ria­ło­wo – to­wa­ro­we­go, wy­ro­bów go­to­wych.

8.      Ewi­den­cja pod­sta­wo­wych ope­ra­cji wy­ni­ko­wych

9.      Za­sa­dy usta­la­nia wy­ni­ku fi­nan­so­we­go

10.    Spra­woz­da­nie fi­nan­so­we jed­no­stek

 

EG­ZA­MIN/CER­TY­FI­KAT

Po za­koń­cze­niu kur­su słu­chacz otrzy­mu­je za­świad­cze­nie o ukoń­cze­niu kur­su. Do­dat­ko­wo oso­ba, któ­ra zda­ła eg­za­min koń­czą­cy kurs otrzy­mu­je za­świad­cze­nie po­twier­dza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cję w za­wo­dzie:

księ­go­wy – kod za­wo­du  331301

 

UWA­GA!

Oso­by koń­czą­ce w Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze kie­ru­nek Tech­nik Ra­chun­ko­wo­ści mo­gą po­dejść do eg­za­mi­nu
we­wnętrz­ne­go,  po­twier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cję w za­wo­dzie pra­cow­nik ds. oso­bo­wych – kod za­wo­du  441501
oraz pra­cow­nik ob­słu­gi pła­co­wej – kod za­wo­du  431301 po ukoń­cze­niu na­uki w kwa­li­fi­ka­cji A.65 Roz­li­cza­nie
wy­na­gro­dzeń i da­nin pu­blicz­nych za do­dat­ko­wą opła­tą.