Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Kosmetyka
In­for­ma­cje

160 h. dy­dak­tycz­nych w sys­te­mie dzien­nym, wie­czo­ro­wym i za­ocz­nym. Wszyst­kie za­gad­nie­nia oma­wia­ne są od po­zio­mu pod­sta­wo­we­go do po­zio­mu za­awan­so­wa­ne­go.
Przez ca­ły czas trwa­nia kur­su za­pew­nia­my opie­kę do­świad­czo­ne­go na­uczy­cie­la/in­struk­to­ra za­wo­du.


NO­WO­ŚCIĄ PRO­PO­NO­WA­NĄ PRZEZ CEN­TRUM KSZTAŁ­CE­NIA ZA­CI­SZE, SĄ ZA­JĘ­CIA Z POD­STAW PSY­CHO­LO­GII KO­LO­RU.


Kurs kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych skie­ro­wa­ny jest do osób nie ma­ją­cych do­świad­cze­nia oraz do osób chcą­cych pod­nieść swo­je
kwa­li­fi­ka­cje w dzie­dzi­nie wi­za­żu I cha­rak­te­ry­za­cji.
Na­sza Pla­ców­ka ofe­ru­je na­ukę od pod­staw. Wie­lo­go­dzin­na prak­ty­ka ma za za­da­nie przy­go­to­wać Pań­stwa do wy­ko­ny­wa­nia
za­wo­du ko­sme­tycz­ki.

Wie­lo­go­dzin­na  prak­ty­ka ma za za­da­nie przy­go­to­wać Pań­stwa do wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny, co wią­że się z po­zna­niem i wy­pra­co­wa­niem me­tod, któ­re są me­to­da­mi naj­wyż­szej ja­ko­ści, kom­plek­so­we i per­fek­cyj­ne w swo­jej po­sta­ci.

W szko­le­niu wy­ko­rzy­sty­wa­ne są pro­fe­sjo­nal­ne ko­sme­ty­ki Firm:

Zia­ja Pro

Bie­len­da

Ja­dwi­ga

Cla­re­na

No­rel

Re­fec­to­cil

Pro­gram

1. Pod­sta­wy ana­to­mii czło­wie­ka:

 • Bu­do­wa i funk­cje skó­ry.

 • Wpływ hor­mo­nów na wy­gląd i skó­rę.

2. Der­ma­to­lo­gia:

 • Zmia­ny der­ma­to­lo­gicz­ne skó­ry i przy­dat­ków skór­nych.

 • Pod­sta­wo­we cho­ro­by skó­ry, wło­sów i pa­znok­ci.

 • Scho­rze­nia naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne w ga­bi­ne­cie ko­sme­tycz­nym.

3. De­fek­ty skó­ry:

 • Roz­stę­py.

 • Cel­lu­lit

 • We­nek­ta­zje.

 • Wiot­kość skó­ry

 • Prze­bar­wie­nia

 • Zmarszcz­ki

 • Te­le­an­giek­ta­zje.

4. Pro­ces sta­rze­nia się skó­ry :

 • Czyn­ni­ki we­wnętrz­ne.

 • Czyn­ni­ki ze­wnętrz­ne.

5. Do­bro­czyn­ny wpływ zdro­we­go try­bu ży­cia:

 • Styl ży­cia.

 • Od­ży­wia­nie.

 • Ko­sme­ty­ka na­tu­ral­na.

6. Zio­ło­lecz­nic­two.

7. Aro­ma­te­ra­pia:

 • Hi­sto­ria aro­ma­te­ra­pii

 • For­my aro­ma­te­ra­pii.

 • Po­zy­ski­wa­nie olej­ków ete­rycz­nych.

 • Za­sto­so­wa­nie olej­ków ete­rycz­nych w ko­sme­ty­ce.

8. Sub­stan­cje czyn­ne w pre­pa­ra­tach ko­sme­tycz­nych.

9. Or­ga­ni­za­cja pra­cy w ga­bi­ne­cie ko­sme­tycz­nym:

 • Za­sa­dy de­zyn­fek­cji i ste­ry­li­za­cji w ga­bi­ne­cie ko­sme­tycz­nym.

 • Prze­pi­sy BHP.

10. Dia­gno­za ko­sme­tycz­na.

 • Wy­wiad w ga­bi­ne­cie ko­sme­tycz­nym uwzględ­nia­jąc wska­za­nia, prze­ciw­wska­za­nia i pro­blem klien­ta

 • Kar­ta pa­cjen­ta.

11. De­ma­ki­jaż:

 • Oczu.

 • Twa­rzy, szyi i de­kol­tu

12. Za­bie­gi pie­lę­gna­cyj­ne i upięk­sza­ją­ce na oko­li­cę oczu:

 • Środ­ki do pie­lę­gno­wa­nia brwi i rzęs.

 • Środ­ki do far­bo­wa­nia brwi i rzęs.

 • Hen­na brwi i rzęs (tech­ni­ka na­kła­da­nia).

 • Ko­rek­ta kształ­tu brwi.

13. Twarz:

 • Ty­py cer.

 • Pie­lę­gna­cja ce­ry: nor­mal­nej, su­chej, mie­sza­nej, tłu­stej, trą­dzi­ko­wej, na­czy­nio­wej, doj­rza­łej, z prze­bar­wie­nia­mi.

 • Za­bie­gi pie­lę­gna­cyj­ne.

14. Ma­saż twa­rzy, szyi i de­kol­tu:

 • Ro­dza­je ma­sa­żu i wpływ na ustrój.

 • Ru­chy i ich zna­cze­nie (gła­ska­nie, roz­cie­ra­nie, ugnia­ta­nie, okle­py­wa­nie, wi­bra­cja).

 • Środ­ki i pre­pa­ra­ty do ma­sa­żu.

 • Wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia.

15. Oczysz­cza­nie twa­rzy, szyi i de­kol­tu:

 • Me­to­dy oczysz­cza­nia skó­ry

 • Ko­lej­ność i za­sa­dy wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gu.

 • Wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia.

16. Pe­elin­gi:

 • Ro­dza­je pe­elin­gów.

 • Za­sto­so­wa­nie uwzględ­nia­jąc ro­dzaj ce­ry i czę­sto­tli­wość sto­so­wa­nia.

 • Kwa­sy.

 • Tech­ni­ki złusz­cza­nia skó­ry.

 • Wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia.

 • Mi­kro­der­ma­bra­zja:

 • Ko­lej­ność i za­sa­dy wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gu.

 • Wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia

17. Ma­ski:

 • Ro­dza­je ma­sek.

 • Skład, wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia.

 • Spo­so­by na­kła­da­nia i zdej­mo­wa­nia.

 • 18. Apa­ra­tu­ra ko­sme­tycz­na:

 • Za­sto­so­wa­nie apa­ra­tu­ry: lam­pa lu­pa, va­po­zon, dar­so­nval, ga­lvan, jon­to­fo­re­za, ul­tra­dź­wię­ki (pe­eling ka­wi­ta­cyj­ny, so­no­fo­re­za, mi­kro­ma­saż) .

 • Pre­pa­ra­ty do jon­to­fo­re­zy i so­no­fo­re­zy - apli­ka­cja.

 • Wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia.

19. De­pi­la­cja:

 • Me­to­dy de­pi­la­cji

 • Usu­wa­nie zbęd­ne­go owło­sie­nia na twa­rzy.

 • De­pi­la­cja cia­ła.

20. Za­bie­gi pie­lę­gna­cyj­ne na dło­nie i sto­py:

 • Pe­eling dło­ni i stóp.

 • Ma­saż dło­ni i stóp.

 • Pa­ra­fi­na na dło­nie.

 • Za­bie­gi SPA na dło­nie i sto­py

21. Za­bie­gi pie­lę­gna­cyj­ne na cia­ło:

 • Za­bie­gi prze­ciw roz­stę­pom.

 • Za­bie­gi an­ty­cel­lu­li­to­we.

 • Za­bie­gi wy­szczu­pla­ją­ce.

 • Za­bie­gi SPA.:

 

Po za­koń­cze­niu kur­su prze­pro­wa­dzo­ne zo­sta­ją bez­płat­nie EG­ZA­MI­NY Z ZA­KRE­SU TEO­RII I PRAK­TY­KI

SZKO­ŁA WY­DA­JE ZA­ŚWIAD­CZE­NIA MEN ORAZ CER­TY­FI­KA­TY

Do­fi­nan­so­wa­nie z Urzę­dów Pra­cy.

Wszyst­kie kur­sy jak rów­nież pa­kie­ty wy­bra­nych szko­leń z ofer­ty Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze mo­gą być fi­nan­so­wa­nie przez Urząd Pra­cy.

Wy­peł­nia­my nie­zbęd­ne do­ku­men­ty dla Urzę­dów Pra­cy, OPS i PE­FRON. Do­ra­dzi­my ja­kie szko­le­nia wy­brać by jak naj­le­piej do­pa­so­wać je do po­trzeb kur­san­ta i Urzę­dów pod wzglę­dem fi­nan­so­wa­nia.