Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Instruktor Terapii Uzależnień/Terapeuta środowiskowy
In­for­ma­cje

­In­struk­tor Te­ra­pii Uza­leż­nień oraz Te­ra­peu­ta śro­do­wi­sko­wy jest kur­sem prze­zna­czo­nym dla osób, któ­re chcą wspie­rać in­nych.

Na­szym nad­rzęd­nym za­da­niem jest prze­ka­za­nie Wam wie­dzy, któ­ra bę­dzie przy­dat­na na stu­diach wyż­szych lub w pra­cy
w  róż­ne­go o­dza­ju ośrod­kach i or­ga­ni­za­cjach wspie­ra­ją­cych oso­by z pro­ble­ma­mi do­ty­czą­cy­mi wy­klu­cze­nia spo­łecz­ne­go i uza­leż­nień.
Słu­cha­cze na tym kie­run­ku  uczą się pod­staw psy­cho­lo­gii ogól­nej, kli­nicz­nej i spo­łecz­nej, po­zna­ją pro­ce­sy
sen­so­rycz­ne, pa­mię­ci i ucze­nia się jak rów­nież me­to­dy ba­daw­cze sto­so­wa­ne w psy­cho­lo­gii i so­cjo­lo­gii.
Uczą się tak­że ety­ki za­wo­du oraz ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej.

Ab­sol­wen­ci kie­run­ku mo­gą pod­jąć dal­szą na­ukę a tak­że zna­leźć za­trud­nie­nie w ośrod­kach te­ra­peu­tycz­nych, le­cze­nia uza­leż­nień oraz jed­nost­kach pro­wa­dzą­cych te­ra­pię śro­do­wi­sko­wą..

Per­spek­ty­wy za­trud­nie­nia:

Ab­sol­wen­ci kie­run­ku mo­gą pod­jąć dal­szą na­ukę a tak­że zna­leźć za­trud­nie­nie w ośrod­kach te­ra­peu­tycz­nych, le­cze­nia uza­leż­nień.

Kie­ru­nek mo­że sta­no­wić do­dat­ko­we uzu­peł­nie­nie kwa­li­fi­ka­cji np. dla re­kru­te­rów pra­cu­ją­cych za­rów­no w ma­łych jak i du­żych
przed­się­bior­stwach, Asy­sten­tów Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Te­ra­peu­tów uza­leż­nień, Opie­ku­nów DPS , Opie­ku­nów śro­do­wi­sko­wych oraz Opie­ki spo­łecz­nej.

Pro­gram

Kie­run­ki psy­cho­te­ra­pii
Ję­zyk mi­go­wy
Te­ra­pia dla mał­żeństw
Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na
Ety­ka za­wo­du
Pierw­sza po­moc
Te­ra­pia za­ję­cio­wa
Za­cho­wa­nia ry­zy­kow­ne o cha­rak­te­rze kry­mi­no­gen­nym

Osop­by pro­wa­dzą­ce kurs:
1. mgr Mał­go­rza­ta Ko­mo­row­ska - Pe­da­gog re­so­cja­li­za­cyj­ny z pro­fi­lak­ty­ką w śro­do­wi­sku za­mknię­tym
   oraz Pe­da­gog opie­kuń­czo-wy­cho­waw­czy z pro­fi­lak­ty­ką w śro­do­wi­sku otwar­tym
2. mgr Li­dia Dą­bro­wa - Kry­mi­no­log, spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie za­cho­wań, Pe­da­gog re­so­cja­li­za­cyj­ny spo­łecz­nie nie­do­sto­so­wa­nych
3. mgr An­na Gaw­dzik - Psy­cho­log
4. mgr Do­ro­ta Wi­dłak - Ra­tow­nik me­dycz­ny, Straż­nik miej­ski, Pe­da­gog

 

 

* ist­nie­je moż­li­wość zro­bie­nia kur­su w ilo­ści 250 h w ce­nie 160 zł/ m-c.