Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Biomasażysta
In­for­ma­cje

Bio­ma­saż to po­łą­cze­nie wie­dzy z za­kre­su ana­to­mii i fi­zjo­lo­gii czło­wie­ka z umie­jęt­no­ścia­mi prak­tycz­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia
tech­nik ma­sa­żu oraz gim­na­sty­ki lecz­ni­czej, a tak­że wie­dzy na te­mat  psy­cho­lo­gii czło­wie­ka cho­re­go. Po ukoń­cze­niu szko­ły, dzię­ki zdo­by­tym kom­pe­ten­cjom, spe­cja­li­sta bio­ma­sa­żu bę­dzie po­tra­fił:

- prze­pro­wa­dzić szcze­gó­ło­wy wy­wiad do­ty­czą­cy sta­nu zdro­wia, po­trzeb i ocze­ki­wań klien­ta
- do­brać me­to­dy bio­ma­sa­żu uwzględ­nia­jąc ce­le re­lak­sa­cji, re­ge­ne­ra­cji or­ga­ni­zmu i pro­fi­lak­ty­ki an­ty­stre­so­wej
- usu­wać bio­ma­sa­żem na­pię­cia mię­śnio­we
- sto­so­wać róż­ne me­to­dy ma­sa­żu: kla­sycz­ne­go, lim­fa­tycz­ne­go, próż­nio­we­go bań­ką chiń­ską, re­lak­sa­cyj­ne­go
- sto­so­wać gim­na­sty­kę lecz­ni­czą
- sto­so­wać wy­bra­ne tech­ni­ki Ki­ne­sio­ta­pin­gu
- in­for­mo­wać klien­ta o wska­za­niach i prze­ciw­wska­za­niach sto­so­wa­nej wo­bec nie­go me­to­dy bio­ma­sa­żu, po­da­wa­nie za­le­ceń
i spo­dzie­wa­nych efek­tów
- w przy­pad­kach szcze­gól­nych kie­ro­wać na kon­sul­ta­cje z le­ka­rzem lub in­ny­mi spe­cja­li­sta­mi
- pro­wa­dzić ewi­den­cję klien­tów oraz kar­to­te­ki in­dy­wi­du­al­ne
- prze­strze­gać za­sad bhp oraz wska­zań i prze­ciw­wska­zań do wy­ko­ny­wa­nia bio­ma­sa­żu

  Je­że­li pra­gniesz kształ­cić się w tym kie­run­ku, to cze­ka­ją na Cie­bie na­stę­pu­ją­ce miej­sca pra­cy:
- ga­bi­ne­ty ko­sme­tycz­ne
- sa­lo­ny uro­dy
- cen­tra od­no­wy bio­lo­gicz­nej
- SPA
- sa­lo­ny ma­sa­żu
- klu­by fit­ness

 

Pro­gram

Bio­ma­sa­ży­sta

Przed­miot

se­mestr I

Ana­to­mia, fi­zjo­lo­gia i fi­zjo­pat­plo­gia

30

Teo­ria ma­sa­żu

20

Wy­bra­ne za­gad­nie­nia kli­nicz­ne

20

Pra­cow­nia ma­sa­żu

60

Re­ha­bi­li­ta­cja ogól­na i pod­sta­wy or­ga­ni­za­cji pra­cy

15

Psy­cho­lo­gia czło­wie­ka cho­re­go

15

Ra­zem:

160