Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Stylizacja paznokci
In­for­ma­cje

Kurs ma­ni­cu­re i sty­li­za­cji pa­znok­ci prze­zna­czo­ny jest dla osób, któ­re chcą pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wać się do za­wo­du sty­li­sty pa­znok­ci.
W Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze pro­wa­dzi­my kurs za­rów­no teo­re­tycz­ny jak i prak­tycz­ny, za­pew­nia­ją­cy do­bry start w ka­rie­rze
za­wo­do­wej.

Na kur­sie ma­ni­cu­re i sty­li­za­cji pa­znok­ci po­zna­cie Pań­stwo wy­ma­ga­nia i stan­dar­dy obo­wią­zu­ją­ce
w za­wo­dzie, umoż­li­wia­ją­ce za­po­zna­nie się z pre­pa­ra­ta­mi ko­sme­tycz­ny­mi i naj­now­szy­mi tech­ni­ka­mi na ryn­ku ko­sme­tycz­nym.

Na kur­sie sty­li­za­cji pa­znok­ci w Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze, pod okiem pro­fe­sjo­nal­ne­go in­struk­to­ra, w do­sko­na­łej at­mos­fe­rze,
po­znasz wszyst­kie ta­jem­ni­ce za­wo­du.

Prze­ka­że­my wie­dzę na te­mat jak za­dbać o pa­znok­cie, dło­nie oraz sto­py, któ­re są wi­zy­tów­ką każ­dej ko­bie­ty.
Kurs ma­ni­cu­re i sty­li­za­cji pa­znok­ci w Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze za­pew­nia mak­sy­mal­ną ilość go­dzin za­jęć prak­tycz­nych
oraz teo­re­tycz­nych, nie­zbęd­nych do za­po­zna­nia się z bez­pie­czeń­stwem w za­wo­dzie ma­ni­kiu­rzyst­ki

Pro­gram

Me­to­da akry­lo­wa

20 go­dzin

Kurs skie­ro­wa­ny jest do osób nie ma­ją­cych do­świad­cze­nia oraz do osób chcą­cych pod­nieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje w dzie­dzi­nie ma­ni­cu­re. W za­kres kur­su włą­czo­ny jest ma­ni­cu­re kla­sycz­ny ja­ko for­ma przy­go­to­waw­cza.

Pro­gram kur­su:

Część teo­re­tycz­na
1. Or­ga­ni­za­cja sta­no­wi­ska pra­cy ma­ni­cu­rzyst­ki
2. Wy­po­sa­że­nie nie­zbęd­ne w ga­bi­ne­cie
3. Bu­do­wa i funk­cje pa­znok­ci
4. Dia­gno­za sta­nu pa­znok­ci
5. Cho­ro­by pa­znok­ci
6. Wła­ści­wo­ści akry­lu

Część prak­tycz­na
1. Przy­go­to­wa­nie na­tu­ral­nej płyt­ki pa­znok­cia
2. Utwar­dze­nie na­tu­ral­nej płyt­ki pa­znok­cia
3. Prze­dłu­ża­nie pa­znok­ci na tip­sie
4. Prze­dłu­ża­nie pa­znok­ci na sza­blo­nie
5. French ma­ni­cu­re na sza­blo­nie i na tip­sie
6. Me­to­dy uzu­peł­nia­nia akry­lu
7. Usu­wa­nie akry­lu

Me­to­da że­lo­wa

20 go­dzin

Pro­gram kur­su:

Część teo­re­tycz­na
1. Or­ga­ni­za­cja sta­no­wi­ska pra­cy ma­ni­cu­rzyst­ki zgod­nie
2. Wy­po­sa­że­nie nie­zbęd­ne w ga­bi­ne­cie
3. Bu­do­wa i funk­cje pa­znok­ci
4. Dia­gno­za sta­nu pa­znok­ci
5. Cho­ro­by pa­znok­ci
6. Wła­ści­wo­ści że­lu

Część prak­tycz­na
1. Przy­go­to­wa­nie na­tu­ral­nej płyt­ki pa­znok­cia
2. Utwar­dze­nie na­tu­ral­nej płyt­ki pa­znok­cia
3. Prze­dłu­ża­nie pa­znok­ci na tip­sie
4. Prze­dłu­ża­nie pa­znok­ci na sza­blo­nie
5. Tech­ni­ka jed­no­fa­zo­wa
6. French ma­ni­cu­re na sza­blo­nie i na tip­sie
7. Me­to­dy uzu­peł­nia­nia że­lu
8. Usu­wa­nie że­lu