Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Rejestratorka medyczna (422603)
In­for­ma­cje

Do obo­wiąz­ków przy­szłe­go pra­cow­ni­ka na­le­żeć bę­dzie:

 •  Re­je­stra­cja pa­cjen­tów zgła­sza­ją­cych się do po­rad­ni oso­bi­ście, te­le­fo­nicz­nie, pi­sem­nie oraz elek­tro­nicz­nie;
 • Wy­peł­nia­nie in­dy­wi­du­al­nej do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej w czę­ści dot. na­no­sze­nia da­nych oso­bo­wych umoż­li­wia­ją­cych iden­ty­fi­ka­cję pa­cjen­ta oraz włą­cze­nie do hi­sto­rii cho­ro­by przed­sta­wio­nych od­po­wied­nich do­ku­men­tów wy­ma­ga­nych przez ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy;
 • Ko­do­wa­nie świad­czeń;
 •  Nad­zór nad obie­giem i prze­cho­wy­wa­niem do­ku­men­tów;
 • Wpro­wa­dza­nie da­nych do sys­te­mu in­for­ma­tycz­ne­go oraz baz da­nych;
 • In­for­mo­wa­nie pa­cjen­tów o ak­tu­al­nej ofer­cie, ro­dza­jach i wa­run­kach udzie­la­nych świad­czeń;
 • Sta­ła współ­pra­ca z Dzia­łem Sprze­da­ży Usług Me­dycz­nych i Sta­ty­sty­ki;
 • Kurs ma za za­da­nie przy­go­to­wać kur­san­ta do pra­wi­dło­we­go wy­ko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków pra­cow­nicz w spo­sób zor­ga­ni­zo­wa­ny i er­go­no­micz­ny.
Pro­gram

Pro­gram szko­le­nia:

1. Ro­la Se­kre­tar­ki i Asy­stent­ki w fir­mie

 • Ocze­ki­wa­nia pra­co­daw­ców

 • Au­to­pre­zen­ta­cja na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej

 • Ety­ka za­wo­du

2. Efek­tyw­ne za­rzą­dza­nie cza­sem pra­cy

 • Or­ga­ni­za­cja i pla­no­wa­nie pra­cy

 • Prze­cho­wy­wa­nie i ar­chi­wi­za­cja do­ku­men­tów

3. Ko­mu­ni­ka­cja z klien­tem

 • - Efek­tyw­na ko­mu­ni­ka­cja a wi­ze­ru­nek fir­my

 • Aser­tyw­ność

 • Sztu­ka efek­tyw­ne­go słu­cha­nia

 • Efek­tyw­ność i ety­kie­ta w roz­mo­wie te­le­fo­nicz­nej

 • Two­rze­nie pism for­mal­nych

 • Ne­ty­kie­ta w po­czcie elek­tro­nicz­nej

4. Or­ga­ni­za­cja spo­tkań biz­ne­so­wych

 • Za­sa­dy przyj­mo­wa­nia go­ści

 • Przyj­mo­wa­nie go­ści z de­le­ga­cji

 • Or­ga­ni­za­cja de­le­ga­cji

5. Wy­ko­rzy­sta­nie kom­pu­te­rów w pra­cy biu­ro­wej

 • Wy­ko­rzy­sta­nie pro­gra­mów biu­ro­wych (Word, Excel, Po­wer­Po­int)

 • In­ter­net

 • Ob­słu­ga urzą­dzeń biu­ro­wych (Urzą­dze­nia wie­lo­funk­cyj­ne, fax, ska­ner)

 • Pocz­ta elek­tro­nicz­na

6. Pod­sta­wy pra­wa pra­cy

 • Tecz­ka akt oso­bo­wych

 • Umo­wa cy­wil­no­praw­na, a umo­wa o pra­cę

 • Ewi­den­cja cza­su pra­cy

 • Wnio­ski urlo­po­we

 • Roz­wią­za­nie umo­wy o pra­cę