Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Przedsiębiorczość. Mikroprzedsiębiorca.
In­for­ma­cje

Kurs skie­ro­wa­ny do osób otwie­ra­ją­cych dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, któ­re chcą sa­mo­dziel­nie pro­wa­dzić wła­sną fir­mę,
któ­re szu­ka­ją po­my­słu na biz­nes. Po­ru­sza­ne są za­gad­nie­nia z za­kre­su pra­wa, fi­nan­sów, księ­go­wo­ści.

Pro­gram

1. Po­mysł na przed­się­bior­stwo.

 • Two­rze­nie wi­ze­run­ku fir­my.
 • Toż­sa­mość i iden­ty­fi­ka­cja przed­się­bior­stwa (na­zwa, lo­go).

2. Pod­sta­wy praw­ne pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. For­my or­ga­ni­za­cyj­ne dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

3. Wy­peł­nie­nie obo­wiąz­ków zwią­za­nych z pod­ję­ciem dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej do­ty­czą­cych:

 • wy­peł­nie­nie wnio­sku o wpis do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej
 • spo­rzą­dze­nie umo­wy spół­ki cy­wil­nej
 • wy­peł­nia­nie for­mu­la­rzy po­prze­dza­ją­cych uzy­ska­nie nu­me­rów RE­GON, NIP
 • wy­peł­nia­nie wnio­sków zgło­sze­nio­wych do ZUS

4. Źró­dła fi­nan­so­wa­nia fir­my. Po­zy­ski­wa­nie ka­pi­ta­łu na roz­wój przed­się­bior­stwa.

5. Wy­bra­ne za­gad­nie­nia z za­kre­su pra­wa pra­cy:

 • na­wią­za­nie sto­sun­ku pra­cy
 • pła­ce, ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne - ZUS
 • bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pra­cy
 • pra­wa i obo­wiąz­ki pra­co­daw­cy i pra­cow­ni­ków
 • czas pra­cy , urlo­py, ak­ta oso­bo­we
 • rosz­cze­nia i roz­pa­try­wa­nie spo­rów ze sto­sun­ku pra­cy
 • mo­ty­wo­wa­nie i spra­wo­wa­nie kon­tro­li.

6. Or­ga­ni­za­cja i pro­wa­dze­nie fir­my:

 • obo­wią­zek roz­li­cze­nio­wy (za­sa­dy roz­li­cza­nia z ZUS i US)
 • obo­wią­zek spra­woz­daw­czy
 • pod­sta­wo­we aspek­ty eko­no­micz­ne i praw­ne.

7. For­my opo­dat­ko­wa­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej:

 • za­sa­dy ogól­ne - ska­la po­dat­ko­wa
 • za­sa­dy ogól­ne - po­da­tek li­nio­w
 • ry­czałt od przy­cho­dów ewi­den­cjo­no­wa­nych
 • kar­ta po­dat­ko­wa.

8. Pro­wa­dze­nie ksiąg ra­chun­ko­wych w przed­się­bior­stwie.

9. Ewi­den­cje po­dat­ko­we w ma­łym przed­się­bior­stwie.

10. Spra­woz­daw­czość po­dat­ko­wa i fi­nan­so­wa.

11. Roz­li­cze­nia po­dat­ko­we.

12. Za­ję­cia warsz­ta­to­we.