Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Pierwsza Pomoc
In­for­ma­cje

Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze or­ga­ni­zu­je w swo­jej sie­dzi­bie Kur­sy Pierw­szej Po­mo­cy.

Kurs pro­wa­dzą­: ra­tow­nik me­dycz­ny mgr Do­ro­ta Wi­dłak,

                                     ra­tow­nik me­dycz­ny lic. Ire­ne­usz Kraw­czyk

Kurs trwa dwa dni, każ­dy dzień 8 go­dzin dy­dak­tycz­nych.

 

Pro­gram

Kurs pierw­szej po­mo­cy obej­mu­je swo­im za­kre­sem za­ję­cia z na­stę­pu­ją­cej te­ma­tyt­ki:

1.       pod­sta­wy praw­ne udzie­la­nia pierw­szej po­mo­cy

2.       naj­częst­sze na­głe za­cho­ro­wa­nia

3.       we­zwa­nie po­go­to­wia

4.       wy­pa­dek (ba­da­nie ura­zo­we – wy­wiad)

5.       krwo­to­ki i ra­ny

6.       ura­zy gło­wy

7.       ura­zy klat­ki pier­sio­wej

8.       ura­zy ko­ści , sta­wów, mię­śni

9.       wstrząs

10.     re­su­scy­ta­cja od­de­cho­wa zwią­za­na z nie­droż­no­ścią dróg od­de­cho­wych

11.   re­su­scy­ta­cja krą­że­nio­wo-od­de­cho­wa -nie­mow­lę, dziec­ko, do­ro­sły

12.   au­to­ma­tycz­na de­fi­bry­la­cja ze­wnętrz­na

13.   opa­rze­nia, wy­zię­bie­nie prze­grza­nie 

14.  za­tru­cia po­kar­mo­we i che­micz­ne

Po za­koń­cze­niu szko­le­nia od­bę­dzie się spraw­dzian ze zdo­by­tej wie­dzy.

Wy­da­je­my za­świad­cze­nia MEN oraz dy­plom ukoń­cze­nia szko­le­nia.