Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Ochrona osób i mienia
In­for­ma­cje

Kurs prze­zna­czo­ny jest dla pra­co­wi­ków sek­to­ra ochro­niar­skie­go. 

Kto mo­że sko­rzy­stać z kur­su:

  • czyn­ni za­wo­do­wo pra­cow­ni­cy ochro­ny
  • oso­by chcą­ce po­znać za­wód pra­cow­ni­ka ochro­ny

 

Pro­gram

Ochro­na osób i mie­nia

Pro­gram szko­le­nia:

1. Za­sa­dy wy­ko­ny­wa­nia za­dań pra­cow­ni­ka ochro­ny fi­zycz­nej (prze­pi­sy)

2. Pod­sta­wy pra­wa kar­ne­go, kar­ne­go pro­ce­so­we­go i wy­kro­czeń

3. Pod­sta­wy pra­wa cy­wil­ne­go

4. Pod­sta­wy pra­wa pra­cy

5. Pod­sta­wy psy­cho­lo­gii

6. Ety­ka pra­cow­ni­ka ochro­ny

7. Pod­sta­wy pierw­szej po­mo­cy

8. Przy­czy­ny, me­to­dy i eta­py ata­ków na oso­by oraz uży­wa­ne środ­ki

9. Za­ło­że­nia tak­tycz­ne prze­ciw­dzia­ła­nia ata­kom

10. Or­ga­ni­za­cja gru­py ochron­nej

11. Ochro­na kon­wo­jów

12. Ochro­na obiek­tu

13. Tech­ni­ki za­bez­pie­cze­nia mie­nia

14. Pod­sta­wy sa­mo­ob­ro­ny

15. Tech­ni­ki in­ter­wen­cyj­ne