Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Obsługa komputera
In­for­ma­cje

Kurs prze­zna­czo­ny jest dla osób, kto­re roz­po­zy­na­ją swo­ją przy­go­dę z kom­pu­te­rem. 

Od pod­staw po za­awan­so­wa­ne umie­jęt­no­ści po­pro­wa­dzi Pań­stwa pro­fe­sjo­nal­ny In­struk­tor z dzie­dzi­ny in­for­ma­ty­ki.

Pro­gram

1. Pod­sta­wy ob­słu­gi kom­pu­te­ra:

 • Ele­men­ty bu­do­wy kom­pu­te­ra
 • Pra­ca w sys­te­mie Win­dows
 • Pra­ca z pli­ka­mi i fol­de­ra­mi (two­rze­nie,ko­pio­wa­nie, wkle­ja­nie,prze­no­sze­nie, ka­so­wa­nie)
 • Skró­ty i ich za­sto­so­wa­nie
 • Pro­gra­my uży­wa­ne na co­dzień np. no­tat­nik, Word Pad, kal­ku­la­tor
 • Pa­nel ste­ro­wa­nia

2. Edy­tor tek­stów Word

 • Re­da­go­wa­nie do­ku­men­tu
 • For­ma­to­wa­nie tek­stu
 • Pra­ca z ta­be­la­mi i na ta­be­lach
 • Wsta­wia­nie gra­fi­ki
 • Przy­go­to­wa­nie do wy­dru­ku
 • Dru­ko­wa­nie

3. Ar­kusz kal­ku­la­cyj­ny Excel

 • Pra­ca na ar­ku­szu: omó­wie­nie bu­do­wy ar­ku­sza, wpro­wa­dza­nie da­nych, ka­so­wa­nie
 • Pod­sta­wo­we for­mu­ły i funk­cje
 • Sor­to­wa­nie da­nych
 • Two­rze­nie wy­kre­sów
 • Przy­go­to­wa­nie do wy­dru­ku

4. In­ter­net

 • Ob­słu­ga prze­glą­da­rek in­ter­ne­to­wych (Fi­re­fox, IE itp.)
 • Wy­szu­ki­wa­nie da­nych w in­ter­net­cie
 • Wi­rus - jak się przed nim chro­nić

5. Pocz­ta elek­tro­nicz­na

 • Za­kła­da­nie skrzyn­ki pocz­to­wej
 • Two­rze­nie, wy­sy­ła­nie, od­bie­ra­nie e-ma­il
 • Za­rzą­dza­nie ma­ila­mi, two­rze­nie fol­de­rów, prze­no­sze­nie, sor­to­wa­nie
 • Spam - jak go uni­kać?