Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Obsługa i organizacja biura
In­for­ma­cje

Oso­ba zaj­mu­ją­ca się pra­ca­mi biu­ro­wy­mi ma za za­da­nie dba­nie o pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie swo­je­go sta­no­wi­ska pra­cy. 

Kurs ma za za­da­nie przy­go­to­wać kur­san­ta do pra­wi­dło­we­go wy­ko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków pra­cow­nicz w spo­sób zor­ga­ni­zo­wa­ny i er­go­no­micz­ny.

Pro­gram

Pro­gram szko­le­nia:

1. Ro­la Se­kre­tar­ki i Asy­stent­ki w fir­mie

 • Ocze­ki­wa­nia pra­co­daw­ców
 • Au­to­pre­zen­ta­cja na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej
 • Ety­ka za­wo­du

2. Efek­tyw­ne za­rzą­dza­nie cza­sem pra­cy

 • Or­ga­ni­za­cja i pla­no­wa­nie pra­cy
 • Prze­cho­wy­wa­nie i ar­chi­wi­za­cja do­ku­men­tów

3. Ko­mu­ni­ka­cja z klien­tem

 • - Efek­tyw­na ko­mu­ni­ka­cja a wi­ze­ru­nek fir­my
 • Aser­tyw­ność
 • Sztu­ka efek­tyw­ne­go słu­cha­nia
 • Efek­tyw­ność i ety­kie­ta w roz­mo­wie te­le­fo­nicz­nej
 • Two­rze­nie pism for­mal­nych
 • Ne­ty­kie­ta w po­czcie elek­tro­nicz­nej

4. Or­ga­ni­za­cja spo­tkań biz­ne­so­wych

 • Za­sa­dy przyj­mo­wa­nia go­ści
 • Przyj­mo­wa­nie go­ści z de­le­ga­cji
 • Or­ga­ni­za­cja de­le­ga­cji

5. Wy­ko­rzy­sta­nie kom­pu­te­rów w pra­cy biu­ro­wej

 • Wy­ko­rzy­sta­nie pro­gra­mów biu­ro­wych (Word, Excel, Po­wer­Po­int)
 • In­ter­net
 • Ob­słu­ga urzą­dzeń biu­ro­wych (Urzą­dze­nia wie­lo­funk­cyj­ne, fax, ska­ner)
 • Pocz­ta elek­tro­nicz­na

6. Pod­sta­wy pra­wa pra­cy

 • Tecz­ka akt oso­bo­wych
 • Umo­wa cy­wil­no­praw­na, a umo­wa o pra­cę
 • Ewi­den­cja cza­su pra­cy
 • Wnio­ski urlo­po­we
 • Roz­wią­za­nie umo­wy o pra­cę