Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Kurs upięć i stylizacji
In­for­ma­cje

Za­ję­cia od­by­wa­ją się 2 – 3 ra­zy w ty­go­dniu w go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych.

Na ży­cze­nie or­ga­ni­zu­je­my tak­że kur­sy in­dy­wi­du­al­ne – za­rów­no go­dzi­no­wo jak i pro­gra­mo­wo do­sto­so­wa­ne do po­trzeb uczest­ni­ka.

Po ukoń­cze­niu szko­le­nia wy­da­je­my za­świad­cze­nia na dru­ku pań­stwo­wym MEN.

Pro­gram

Pro­gram szko­le­nia:

1. Naj­now­sze tren­dy we fry­zjer­stwie

2. Za­sa­dy do­bie­ra­nia fry­zur do kształ­tu twa­rzy

3. Ko­ki – sty­li­za­cje wło­sów przy uży­ciu pro­stow­ni­cy i lo­ków­ki

4. Upię­cia ślub­ne i wie­czo­ro­we – do­bór fry­zu­ry do kre­acji i kształ­tu twa­rzy

5. Fry­zu­ry fan­ta­zyj­ne

6. Fry­zu­ry fa­shion