Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Kurs fryzjerski teoretyczny
In­for­ma­cje

Za­ję­cia od­by­wa­ją się 2 – 3 ra­zy w ty­go­dniu w go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych.

Na ży­cze­nie or­ga­ni­zu­je­my tak­że kur­sy in­dy­wi­du­al­ne – za­rów­no go­dzi­no­wo jak i pro­gra­mo­wo do­sto­so­wa­ne do po­trzeb uczest­ni­ka.

Po ukoń­cze­niu szko­le­nia wy­da­je­my za­świad­cze­nia na dru­ku pań­stwo­wym MEN.

Pro­gram

1. Ra­chun­ko­wość za­wo­do­wa.

2. Do­ku­men­ta­cja dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

3. Ry­su­nek za­wo­do­wy.

4. Pod­sta­wo­we prze­pi­sy pra­wa pra­cy.

5. Pod­sta­wo­wa pro­ble­ma­ty­ka pra­wa go­spo­dar­cze­go i za­rzą­dza­nia przed­się­bior­stwem.