Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Kurs fryzjerski podstawowy lub rozszerzony
In­for­ma­cje

Za­ję­cia od­by­wa­ją się 2 – 3 ra­zy w ty­go­dniu w go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych.

Na ży­cze­nie or­ga­ni­zu­je­my tak­że kur­sy in­dy­wi­du­al­ne – za­rów­no go­dzi­no­wo jak i pro­gra­mo­wo do­sto­so­wa­ne do po­trzeb uczest­ni­ka.

Po ukoń­cze­niu szko­le­nia wy­da­je­my za­świad­cze­nia na dru­ku pań­stwo­wym MEN.

Pro­gram

1. Wpro­wa­dze­nie do za­wo­du

2. Strzy­że­nie dam­skie

3. Strzy­że­nie mę­skie

4. Far­bo­wa­nie róż­ny­mi me­to­da­mi

Kurs in­dy­wi­du­al­ny w ce­nie 70 zło­tych za go­dzi­nę dy­dak­tycz­ną.