Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Kurs fryzjerski
In­for­ma­cje

Naj­lep­sza ofer­ta dla osób za­in­te­re­so­wa­nych po­twier­dze­niem
swo­ich kwa­li­fi­ka­cji !

Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze pro­wa­dzi pro­fe­sjo­nal­ne Kur­sy fry­zjer­skie dla osób po­cząt­ku­ją­cych  jak i dla fry­zje­rów, któ­rzy chcą
pod­nieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje.

Fry­zjer to oso­ba, któ­rą, co­raz czę­ściej na­zy­wa­my  sty­li­stą fry­zur. Za­wo­do­wo zaj­mu­je się ukła­da­niem fry­zur zgod­nie z ży­cze­niem klien­ta,  
do­ra­dza wy­bór od­po­wied­niej fry­zu­ry, do­pa­so­wa­nej do kształ­tu twa­rzy klien­ta i je­go ko­lo­ry­sty­ki lub pro­po­nu­je od­po­wied­nie mo­dy­fi­ka­cje.
Na na­szych kur­sach fry­zjer­skich na­uczysz się  no­wo­cze­snych, eks­klu­zyw­nych tech­nik  fry­zjer­skich, my­cie wło­sów po­łą­czo­ne jest
z sze­re­giem do­dat­ko­wych usług ta­kich jak ma­saż gło­wy, za­sto­so­wa­nie od­po­wied­nich środ­ków pie­lę­gna­cyj­nych.

Za­da­niem fry­zje­ra jest od­po­wied­nie ostrzy­że­nie i wy­mo­de­lo­wa­nie wło­sów, aby osią­gnąć efekt, któ­re­go ocze­ku­je klient. Obok strzy­że­nia
i ukła­da­nia wło­sów, fry­zje­rzy zaj­mu­ją się tak­że wszel­ki­mi ro­dza­ja­mi ko­lo­ry­za­cji wło­sów - far­bo­wa­niem, roz­ja­śnia­niem, two­rze­niem
pa­se­mek, ba­le­ja­żem, de­ko­lo­ry­za­cją, prze­dłu­ża­niem lub za­gęsz­cza­niem wło­sów czy za­bie­ga­mi re­ge­ne­ra­cyj­ny­mi wło­sów znisz­czo­nych.

Fry­zjer zaj­mu­je się rów­nież two­rze­niem fry­zur oko­licz­no­ścio­wych, two­rzo­nych na spe­cjal­ne oka­zje ta­kie jak ślu­by, ko­mu­nie, syl­we­ster,
chrzci­ny. Do­ra­dza klien­tom w do­bo­rze naj­lep­szych środ­ków pie­lę­gna­cyj­nych oraz we wła­ści­wym dba­niu o wy­ko­na­ną fry­zu­rę.

Od do­bre­go fry­zje­ra wy­ma­ga­ne są przede wszyst­kim umie­jęt­no­ści fry­zjer­skie, czy­li umie­jęt­no­ści ma­nu­al­ne, wy­ob­raź­nia,
zmysł es­te­tycz­ny, oraz wy­so­ka kul­tu­ra. Waż­nym ele­men­tem w pra­cy fry­zje­ra  jest po­sza­no­wa­nie dla de­cy­zji klien­ta i je­go ży­czeń.

Miej­scem pra­cy fry­zje­ra mo­gą być nie tyl­ko sa­lo­ny fry­zjer­skie, ale tak­że miej­sca, gdzie po­trzeb­ny jest spe­cja­li­sta od sty­li­za­cji wło­sów,
czy­li te­atry, plan zdję­cio­wy, te­le­wi­zja, stu­dia fo­to­gra­ficz­ne.

Kurs przy­go­to­wu­ją­cy obej­mu­je ok. 105 go­dzin lek­cyj­nych, wszyst­kie za­gad­nie­nia oma­wia­ne są od po­zio­mu pod­sta­wo­we­go
do po­zio­mu za­awan­so­wa­ne­go.

Pro­gram

Po­ziom Pod­sta­wo­wy

Czas trwa­nia : 30 go­dzin

Pro­gram szko­le­nia:

1. Or­ga­ni­za­cja sta­no­wi­ska pra­cy fry­zje­ra sty­li­sty zgod­nie z wy­mo­ga­mi bhp i prze­pi­sa­mi sa­ni­tar­ny­mi. Pod­sta­wo­we za­sa­dy ochro­ny śro­do­wi­ska.

2. Za­po­zna­nie z wy­po­sa­że­niem nie­zbęd­nym w sa­lo­nie fry­zjer­skim

3. Omó­wie­nie pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji i sty­li­za­cji wło­sów

4. Bu­do­wa, funk­cje i wła­ści­wo­ści wło­sów i skó­ry:
- Ty­py i funk­cje skó­ry
- Ro­dza­je cho­rób skó­ry i ich roz­po­zna­wa­nie
- Bu­do­wa wło­sów
- Funk­cje i wła­ści­wo­ści wło­sów
- Dia­gno­za sta­nu skó­ry i wło­sów
- Uszko­dze­nia struk­tu­ry wło­sów i spo­so­by ich re­ge­ne­ra­cji;
- Pie­lę­gna­cja wło­sów

5. Me­to­dy pie­lę­gna­cji wło­sów

6. Tech­ni­ki ma­sa­żu skó­ry gło­wy

7. Strzy­że­nie dam­skie i mę­skie
- De­ga­żo­wa­nie - prze­rze­dza­nie
- Piór­ko­wa­nie
- Cie­nio­wa­nie
- Uży­cie ma­szyn­ki do wło­sów

8. Mo­de­lo­wa­nie wło­sów
 
Po­ziom Roz­sze­rzo­ny

Czas trwa­nia : 130 go­dzin

Pro­gram szko­le­nia:

1. Strzy­że­nie dam­skie i mę­skie
- Strzy­że­nie war­stwo­we
- Strzy­że­nie geo­me­trycz­ne
- Strzę­pie­nie

2. Ko­lo­ry­za­cja wło­sów
- Omó­wie­nie pro­duk­tów do ko­lo­ry­za­cji
- Far­bo­wa­nie ca­ło­ścio­we
- Far­bo­wa­nie czę­ścio­we
- Re­flek­sy
- Ko­lo­ry­za­cja zmy­wal­na
- Bal­ley­age
- To­no­wa­nie
- Tle­nie­nie wło­sów
- Col­pi di so­le- roz­ja­śnie­nie wło­sów oka­la­ją­cych twarz

3. Skrę­ca­nie na wał­ki

4. Trwa­ła on­du­la­cja

5. Za­sto­so­wa­nie lo­ków­ki i pro­stow­ni­cy

6. Pro­fe­sjo­nal­na ob­słu­ga klien­ta
- Zro­zu­mie­nie wy­ma­gań klien­ta
- Trud­ny klient- spo­so­by ra­dze­nia so­bie w trud­nych sy­tu­acjach
- Mar­ke­ting usług fry­zjer­skich