Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Wizaż
In­for­ma­cje

Ad­re­sa­ta­mi kur­su wi­za­żu są wszyst­kie oso­by, któ­re chcia­ły­by po­znać za­sa­dy wy­ko­ny­wa­nia ma­ki­ja­ży od pod­staw.
Do re­ali­za­cji kur­su nie jest ko­niecz­ne po­sia­da­nie wy­kształ­ce­nia ko­sme­tycz­ne­go, ani uprzed­nie­go przy­go­to­wa­nia, do­świad­cze­nia
za­wo­do­we­go.

Pro­gram

1. Hi­gie­na pra­cy i pie­lę­gna­cja skó­ry.

2. Wy­po­sa­że­nie sta­no­wi­ska pra­cy wi­za­żyst­ki

3. Tech­ni­ki bu­do­wa­nia po­zy­tyw­nych re­la­cji z klien­tem

4. Przy­go­to­wa­nie do ma­ki­ja­żu

  • De­ma­ki­jaż
  • Ro­dza­je skó­ry
  • Ty­py uro­dy
  • Ana­li­za ko­lo­ry­stycz­na

5. Spo­so­by re­tu­szo­wa­nia nie­do­sko­na­ło­ści skó­ry – ma­ki­jaż ko­rek­cyj­ny:

  • Ko­sme­ty­ki kry­ją­ce – omó­wie­nie, spo­so­by apli­ka­cji
  • Mo­de­lo­wa­nie i ko­ry­go­wa­nie kształ­tu twa­rzy
  • Ko­ry­go­wa­nie ust, oczu, brwi 

6. Ma­ki­jaż dzien­ny

  • Apli­ka­cja i do­bór pod­kła­du
  • Mo­de­lo­wa­nie twa­rzy ró­żem
  • Ma­lo­wa­nie brwi i ust

7. Ma­ki­jaż oko­licz­no­ścio­wy

8. Ma­ki­jaż do se­sji zdję­cio­wych

9. Smo­ky eye

10. Naj­now­sze tren­dy w wi­za­żu