Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Niania/Guwernantka
In­for­ma­cje

Ab­sol­went/ka kur­su Pro­fe­sjo­nal­na nia­nia/Gu­wer­nant­ka wie jak za­pla­no­wać i zor­ga­ni­zo­wać pra­cę opie­kuń­czą, wy­cho­waw­czą i edu­ka­cyj­ną z dziec­kiem. W za­kres obo­wiąz­ków Nia­ni/Gu­wer­nant­ki wcho­dzi tak­że pie­lę­gno­wa­nie dziec­ka  za­rów­no zdro­we­go jak i cho­re­go, pro­wa­dze­nie dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój psy­cho­mo­to­rycz­ny dziec­ka, pro­mo­wa­nie zdro­wia i pro­wa­dze­nie dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych oraz udzie­la­nia po­mo­cy w sta­nach za­gro­że­nia zdro­wot­ne­go pod­opiecz­ne­go.

Per­spek­ty­wy za­trud­nie­nia:

Pra­cę znaj­dziesz za­rów­no w kra­ju w licz­nych punk­tach opie­ki nad dzieć­mi (przed­szko­la, klu­by ma­lu­cha, prze­cho­wal­nie), jak i za gra­ni­ca­mi Pol­ski.

Kurs Kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wychzwięk­szą Two­je kom­pe­ten­cje  i szan­se na za­trud­nie­nie ja­ko opie­kun­ka do dzie­ci w do­mach ro­dzin­nych.

Gu­wer­ner/Gu­wer­nant­ka, to na­uczy­ciel/ka w wa­run­kach do­mo­wych, oso­ba zaj­mu­ją­ca się wy­cho­wa­niem i wspar­ciem w edu­ka­cji dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym. W cy­klu na­ucza­nia za­po­zna­ją się Pań­stwo z przed­mio­ta­mi za­wo­do­wy­mi z za­kre­su prac ma­nu­al­nych, psy­cho­lo­gii i pe­da­go­gi­ki, li­te­ra­tu­ry oraz ety­ki w za­wo­dzie.

Wy­ko­nu­jąc ten za­wód, masz moż­li­wość pra­cy w śro­do­wi­skach zu­peł­nie no­wych, po­za gra­ni­ca­mi na­sze­go kra­ju, dla­te­go ogrom­ny na­cisk kła­dzie­my na szyb­ką i efek­tyw­ną na­ukę ję­zy­ka ob­ce­go, czy­li nie­miec­kie­go lub an­giel­skie­go (za wzglę­du na za­po­trze­bo­wa­nie ryn­ków za­chod­nich).

Pro­gram

Ję­zyk mi­go­wy
kurs ję­zy­ka mi­go­we­go po­ma­ga w po­ro­zu­mie­wa­niu się w każ­dej sy­ty­acj bez wzglę­du na to, w ja­kim kra­ju prze­by­wa­my.


Ję­zyk nie­miec­ki/an­giel­ski:
kur­sy ję­zy­ka nie­miec­kie­go/an­giel­skie­go ad­re­so­wa­ne są do osób, któ­re chcą roz­po­cząć na­ukę ję­zy­ka w ce­lu przy­go­to­wa­nia się do wy­jaz­du za gra­ni­cę czy też po pro­stu pod­trzy­mać zna­jo­mość ję­zy­ka i za­sto­so­wać te umie­jęt­no­ści w na­ucza­niu dzie­ci znaj­du­ją­cych się pod Pań­stwa opie­ką.


Hi­gie­na:
ma na ce­lu wdra­ża­nie za­sad do­ty­czą­cych prze­strze­ga­nia czy­sto­ści oraz na­ucza­nia o wpły­wie śro­do­wi­ska na zdro­wie ludz­kie.


Pe­da­go­gi­ka po­rów­naw­cza:
ma za za­da­nie za­po­znać Pań­stwa z za­gad­nie­nia­mi do­ty­czą­cy­mi po­zio­mów i sys­te­mów na­ucza­nia w kra­jach UE.
Za­kre­sem za­in­te­re­so­wań Pe­da­go­gi­ki po­rów­naw­czej jest ana­li­za i po­rów­ny­wa­nie po­szcze­gól­nych sys­te­mów edu­ka­cji i wy­cho­wa­nia w kon­kret­nych pań­stwach.
Ta sub­dy­scy­pli­na ana­li­zu­je i po­rów­nu­je  tra­dy­cje w dzie­dzi­nie edu­ka­cji po­szcze­gól­nych kra­jów oraz ich roz­wój eko­no­micz­no-po­li­tycz­nym a tak­że spo­łecz­no-kul­tu­ro­wy.


Li­te­ra­tu­ra dzie­cię­ca
w za­kres te­go przed­mio­tu wcho­dzą po­zy­cje li­te­rac­kie dla dzie­ci obo­wią­zu­ją­ce na ryn­ku pol­skim jak i po­szcze­gól­nych państw UE.
Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na:
to nie tyl­ko pra­wi­dło­we i bez­tre­so­we po­ro­zu­mie­wa­nie się, to rów­nież przy­go­to­wa­nie do zna­jo­mo­ści wła­snej oso­bo­wo­ści i moż­li­wo­ści, któ­re zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­nie do wy­cho­wy­wa­nia i kształ­ce­nia dzie­ci, na­ucze­nie ich czym jest war­tość wła­sna i jak moż­na ją wy­ko­rzy­stać w kon­tak­tach z in­ny­mi dzieć­mi i oso­ba­mi do­ro­sły­mi.
Ety­ka za­wo­du:
ma na ce­lu prze­ka­za­nie Pań­stwu in­for­ma­cji, jak i w ja­ki spo­sób za­sto­so­wać prze­pi­sy ko­dek­su etycz­ne­go w pra­cy pe­da­go­gicz­nej z dziec­kiem i je­go ro­dzi­ną.


Edu­ka­cja pla­stycz­na i tech­nicz­na:
W re­ali­za­cji te­go przed­mio­tu moż­na wy­ło­nić dwa za­sad­ni­cze ce­le:
 roz­wi­ja­nie wy­ob­raź­ni twór­czej, nie­zbęd­nej w pro­ce­sie two­rze­nia,
umie­jęt­ność pro­jek­to­wać dzia­łań prak­tycz­nych z za­kre­su edu­ka­cji pla­stycz­nej i tech­nicz­nej.

Psy­cho­lo­gia roz­wo­jo­wa:
jest to dzie­dzi­na na­uko­wa zaj­mu­ją­ca się okre­sa­mi roz­wo­ju czło­wie­ka. Pod­sta­wo­we za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce roz­wo­ju to:
Fa­zy roz­wo­ju czło­wie­ka
Prze­bieg roz­wo­ju emo­cjo­nal­ne­go
In­te­li­gen­cja – teo­ria prze­twa­rza­nia in­for­ma­cji
Roz­wój ro­zu­mie­nia u dzie­ci wg Pia­ge­ta
Roz­wój per­cep­cyj­ny ? dys­lek­sja i dys­gra­fia
Roz­wój po­znaw­czy czło­wie­ka.


Gry i za­ba­wy edu­ka­cyj­ne:
te­go ty­pu za­ję­cia słu­żą za­po­zna­niu się z naj­now­szy­mi i naj­bar­dziej po­pu­lar­ny­mi gra­mi 
i za­ba­wa­mi edu­ka­cyj­ny­mi, prze­zna­czo­ny­mi dla od­po­wied­niej gru­py wie­ko­wej.


Do­świad­cze­nia i eks­pe­ry­men­ty przy­rod­ni­cze w przed­szko­lu:
Ce­lem pro­wa­dzo­nych do­świad­czeń i eks­pe­ry­men­tów jest
roz­bu­dza­nie za­in­te­re­so­wań fi­zycz­ny­mi, che­micz­ny­mi
i przy­rod­ni­czy­mi zja­wi­ska­mi oraz lep­sze ich zro­zu­mie­nie przez dzie­ci, wspar­cie 
w zdo­by­wa­niu wie­dzy i umie­jęt­no­ści, któ­re po­zwa­la­ją mu zro­zu­mieć za­cho­dzą­ce pro­ce­sy 
w przy­ro­dzie.
Za­po­zna­nie z me­to­da­mi i for­ma­mi pra­cy ba­daw­czej oraz two­rze­nie sy­tu­acji edu­ka­cyj­nych umoż­li­wia­ją­cych dziec­ku