Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Asystent Nauczyciela Przedszkola
In­for­ma­cje

Kod za­wo­du (531202)

Kurs prze­zna­czo­ny jest dla osób, kto­re chcą współ­pra­co­wać z na­uczy­cie­la­mi przed­szko­li.

Pro­gram

W pro­gra­mie kur­su znaj­du­ją się za­gad­nie­nia:

1. Psy­cho­lo­gia ogól­na - wia­do­mo­ści wstęp­ne
- Psy­cho­lo­gia ja­ko na­uka o czło­wie­ku i je­go funk­cjo­no­wa­niu.
- Cha­rak­te­ry­sty­ka pro­ce­sów po­znaw­czych.

2. Psy­cho­lo­gia roz­wo­jo­wa
- Po­ję­cie roz­wo­ju, czyn­ni­ki roz­wo­ju, pra­wi­dło­wo­ści roz­wo­ju, cha­rak­te­ry­sty­ka roz­wo­ju czło­wie­ka w wy­bra­nych za­kre­sach wie­ko­wych.
- Sta­dia roz­wo­ju.
- Pro­ce­sy po­znaw­cze.
- Teo­rie oso­bo­wo­ści.
- Emo­cje i mo­ty­wa­cje.
- In­te­li­gen­cja.
- Tem­pe­ra­ment.
- Twór­czość, zdol­no­ści ogól­ne i spe­cjal­ne.
- Róż­ni­ce in­dy­wi­du­al­ne (tem­po, rytm, dy­na­mi­ka roz­wo­ju).
- Dia­gno­za roz­wo­ju dziec­ka – wy­bra­ne me­to­dy

3. Pe­da­go­gi­ka spo­łecz­na i opie­kuń­cza

- Po­ję­cie me­to­dy­ki wy­cho­wa­nia opie­kuń­cze­go.
- Przed­miot roz­wa­żań me­to­dy­ki pra­cy opie­kuń­czo – wy­cho­waw­czej.
- Za­da­nia me­to­dy­ki pra­cy opie­kuń­czo – wy­cho­waw­czej.
- Źró­dła wie­dzy me­to­dycz­nej z za­kre­su pra­cy opie­kuń­czo – wy­cho­waw­czej.
- For­my, za­sa­dy, me­to­dy or­ga­ni­zo­wa­nia pro­ce­su opie­ki i wy­cho­wa­nia.
- Po­ję­cie i kla­sy­fi­ka­cja me­tod wy­cho­wa­nia opie­kuń­cze­go.

4. Wy­cho­wa­nie dziec­ka

- Pod­sta­wo­we za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce roz­wo­ju i wy­cho­wa­nia dziec­ka
- Za­sa­dy i me­to­dy wy­cho­wa­nia dziec­ka
- Roz­po­zna­wa­nie i za­spo­ka­ja­nie po­trzeb dziec­ka
- Gry i za­ba­wy wpły­wa­ją­ce na roz­wój dziec­ka

5. Ję­zyk mi­go­wy

6. Za­ję­cia prak­tycz­ne z za­kre­su li­te­ra­tu­ry dzie­cię­cej, edu­ka­cji ma­te­ma­tycz­nej i po­lo­ni­stycz­nej,
gier i za­baw oraz hi­gie­ny.