Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Rachunkowość - kurs eksternistyczny
In­for­ma­cje

Za­wód: Tech­nik ra­chun­ko­wo­ści; sym­bol 431103
 

Ab­sol­went kur­su, po je­go ukoń­cze­niu, po­sia­da wie­dzę z za­kre­su fi­nan­sów 
i ra­chun­ko­wo­ści, funk­cjo­no­wa­nia in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych i ban­ków oraz umie­jęt­no­ści ana­li­zy pod­sta­wo­wych zja­wisk go­spo­dar­czych i sy­tu­acji eko­no­micz­no-fi­nan­so­wych jed­no­stek go­spo­dar­czych. Wy­so­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­na ka­dra, ma za za­da­nie, przy­go­to­wać Cię do  te­go abyś wie­dział i ro­zu­miał, ja­kie są przy­czy­ny i skut­ki wy­stę­po­wa­nia zja­wisk go­spo­dar­czych na szcze­blu ma­kro- i mi­kro­eko­no­micz­nym w wa­run­kach otwar­tej go­spo­dar­ki ryn­ko­wej. Po­tra­fił rów­nież od­naj­dy­wać i ana­li­zo­wać ma­te­ria­ły źró­dło­we 
z za­kre­su fi­nan­sów i ra­chun­ko­wo­ści. Kur­sant, w na­szej pla­ców­ce, uczy się  przed­mio­tów za­wo­do­wych na po­zio­mie spe­cja­li­stycz­nym z za­kre­su fi­nan­sów i ra­chun­ko­wo­ści. Ab­sol­went jest przy­go­to­wa­ny do pod­ję­cia pra­cy w in­sty­tu­cjach fi­nan­so­wych 
i nie­fi­nan­so­wych. Jest rów­nież przy­go­to­wa­ny do pra­cy ja­ko: księ­go­wy, do­rad­ca po­dat­ko­wy, au­dy­tor, con­trol­ler, spe­cja­li­sta ds. ra­chun­ko­wo­ści za­rząd­czej.
Po za­koń­cze­niu te­go kur­su cze­ka na Cie­bie pra­ca w cha­rak­te­rze sa­mo­dziel­ne­go pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści i roz­li­czeń po­dat­ko­wych. Mo­żesz tak­że pra­co­wać ja­ko księ­go­wy w biu­rach ra­chun­ko­wych i w jed­nost­kach go­spo­dar­czych oraz w fir­mach do­radz­twa po­dat­ko­we­go. Wie­dza i umie­jęt­no­ści zdo­by­te w ra­mach tej spe­cjal­no­ści są tak­że przy­dat­ne przy pro­wa­dze­niu wła­snej dzia­łal­no­ści.


Na za­koń­cze­nie kur­su wy­da­wa­ne jest za­świad­cze­nie MEN, któ­re po­zwa­la na zgło­sze­nie się do OKE w ce­lu przy­stą­pie­nia do eks­ter­ni­stycz­ne­go eg­za­mi­nu za­wo­do­we­go.

Pro­gram

Kwa­li­fi­ka­cje:  
K1 – Pro­wa­dze­nie ra­chun­ko­wo­ści (A.36.) (kurs na da­ną kwa­li­fi­ka­cję trwa 5 m-cy)
K2 – Roz­li­cze­nie wy­na­gro­dzeń i da­nin pu­blicz­nych (A.65) (kurs na da­ną kwa­li­fi­ka­cję trwa 5 m-cy)

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję K2 (A.65) od­by­wa się przed Okrę­go­wą ko­mi­sją Eg­za­mi­na­cyj­ną.

 

Po ukoń­cze­niu każ­de­go ze stop­ni kur­su, Szko­ła wy­da­je za­świad­cze­ie MEN, któ­re po­zwa­la na zda­wa­nie eg­za­mi­nu eks­ter­ni­stycz­ne­go z da­nej kwa­li­fi­ka­cji.