Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Kosmetyka - kurs eksternistyczny
Informacje

Ksme­tycz­ka to za­wód wy­ma­ga­ją­cy sze­ro­kiej wie­dzy oraz od­po­wied­nie­go wy­kształ­ce­nia ogól­ne­go i za­wo­do­we­go.
Aby dać Słu­cha­czom wy­so­kie kwa­li­fi­ka­cje za­wo­do­we na­uka u nas łą­czy teo­rię z prak­ty­ką. Pra­cow­nie ko­sme­tycz­ne  wy­po­sa­żo­ne są w
no­wo­cze­sny, pro­fe­sjo­nal­ny sprzęt. Pra­cu­je­my też na pro­fe­sjo­nal­nych ko­sme­ty­kach re­no­mo­wa­nych firm, do­sko­na­le zna­nych w bran­ży
ko­sme­tycz­nej. Do­dat­ko­wo szko­ła po­sia­da pra­cow­nię wi­za­żu. Wszyst­kie za­ję­cia od­by­wa­ją się w bu­dyn­ku na­szej szko­ły.
Współ­pra­cu­je­my z fir­ma­mi z bran­ży ko­sme­tycz­nej o re­no­mo­wa­nych mar­kach, któ­re pro­wa­dzą rów­nież szko­le­nia i po­ka­zy dla na­szych
kur­san­tek, za­koń­czo­ne cer­ty­fi­ka­tem, co uatrak­cyj­nia za­ję­cia, a jed­no­cze­śnie po­sze­rza wie­dzę Kur­san­tów i po­zwa­la uzy­skać do­dat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje przy­dat­ne w przy­szłej pra­cy.
W pro­ce­sie kształ­ce­nia za­wo­do­we­go jed­nym z pod­sta­wo­wych przed­mio­tów jest ana­to­mia. Obej­mu­je ona pod­sta­wo­we za­gad­nie­nia
do­ty­czą­ce struk­tu­ry or­ga­ni­zmu. Umoż­li­wia za­po­zna­nie się z isto­tą pod­sta­wo­wych pro­ce­sów fi­zjo­lo­gicz­nych, ich głów­ny­mi eta­pa­mi
lo­ka­li­za­cją i zna­cze­niem oraz pod­kre­śla ich wza­jem­ne za­leż­no­ści.
Der­ma­to­lo­gia na­le­ży do tych ga­łę­zi me­dy­cy­ny, któ­re naj­bar­dziej i bez­po­śred­nio wią­żą się z za­wo­dem tech­ni­ka usług ko­sme­tycz­nych.
Ce­lem przed­mio­tu jest za­po­zna­nie słu­cha­cza z bu­do­wą i funk­cją skó­ry, cho­ro­ba­mi i za­ka­że­nia­mi bak­te­ryj­ny­mi, wi­ru­so­wy­mi,
pa­so­żyt­ni­czy­mi, no­wo­two­ra­mi zło­śli­wy­mi. Do­bra zna­jo­mość ob­ja­wów pod­mio­to­wych
i przed­mio­to­wych skó­ry jest ko­niecz­na dla od­róż­nie­nia przy­pad­ków nie wy­ma­ga­ją­cych po­ra­dy spe­cja­li­sty od przy­pad­ków, w któ­rych bez kon­sul­ta­cji spe­cja­li­sty wzbro­nio­ne są wszel­kie za­bie­gi ko­sme­tycz­ne. W ra­mach przed­mio­tów Che­mia Ko­sme­tycz­na
i Pra­cow­nia che­mii ko­sme­tycz­nej - Kur­san­ci na­by­wa­ją wie­dzę z za­kre­su skła­du pre­pa­ra­tów ko­sme­tycz­nych oraz su­row­ców po­trzeb­nych do ich utwo­rze­nia. Przed­miot ten kształ­tu­je umie­jęt­no­ści pra­cy w la­bo­ra­to­rium che­micz­nym.
Ko­sme­to­lo­gia – przed­miot wpro­wa­dza­ją­cy w ar­ka­na ko­sme­ty­ki, za­po­zna­ją­cy z bu­do­wą skó­ry oraz ro­dza­ja­mi ce­ry. Słu­cha­cze za­po­zna­ją się z dia­gno­sty­ką skó­ry, wpły­wem czyn­ni­ków ze­wnętrz­nych na skó­rę, roz­po­zna­ją pro­ble­ma­ty­kę skó­ry oraz za­po­zna­ją się ze środ­ka­mi
wpły­wa­ją­cy­mi na po­lep­sze­nie oraz upięk­sze­nie skó­ry.
Po ukoń­cze­niu na­szej­go kur­su słu­chacz mo­że zna­leźc za­trud­nie­nie w ga­bi­ne­tach ko­sme­tycz­nych, ga­bi­ne­tach od­no­wy bio­lo­gicz­nej, fir­mach ko­sme­tycz­nych. Pod­czas trwa­nia kur­su, zdo­by­wa rów­nież wie­dzę i umie­jęt­no­ści po­zwa­la­ją­ce na zor­ga­ni­zo­wa­nie i pro­wa­dze­nie
wła­sne­go ga­bi­ne­tu ko­sme­tycz­ne­go.

 

Po za­koń­cze­niu kur­su, wy­da­je­my za­świad­cze­nie MEN, któ­re po­zwa­la Pań­stwu na zgło­sze­nie do Okre­go­wej Ko­mi­sji eg­za­mi­na­cyj­nej wnio­sku o zda­wa­nie eg­za­mi­nu eks­ter­ni­stycz­ne­go z da­nej dzie­dzi­ny.

Pro­gram

Za­wód: Tech­nik usług ko­sme­tycz­nych; sym­bol 514207
Kwa­li­fi­ka­cje:  K1 - Wy­ko­ny­wa­nie za­bie­gów pie­lę­gna­cyj­nych twa­rzy (A.61.)  (czas trwa­nia kur­su 5 mie­się­cy)
K2 - Wy­ko­ny­wa­nie za­bie­gów ko­sme­tycz­nych cia­ła, dło­ni i stóp (A.62.) (czas trwa­nia kur­su 5 mie­się­cy)

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję K1 (A.61) od­by­wa się w Okrę­go­wej Ko­mi­sji Eg­za­mi­na­cyj­nej
po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję K2 (A.62)  od­by­wa się Okrę­go­wej Ko­mi­sji Eg­za­mi­na­cyj­nej