Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Ekonomia - kurs eksternistyczny
In­for­ma­cje

Eko­no­mia e try­bie eks­ter­ni­stycz­nym to kur­s pro­wa­dzo­ny we­dług pro­gra­mu na­ucza­nia uwzględ­nia­ją­ce­go pod­sta­wę pro­gra­mo­wą kształ­ce­nia w za­wo­dach w za­kre­sie jed­nej kwa­li­fi­ka­cji . W pro­gra­mie kur­su uwzględ­nio­ne są wszyst­kie wska­za­ne w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia w za­wo­dach kom­po­nen­ty wła­ści­we dla da­nej kwa­li­fi­ka­cji.

Ukoń­cze­nie kur­su eks­ter­ni­stycz­ne­go umoż­li­wia przy­stą­pie­nie do eg­za­mi­nu po­twier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie przed krę­go­wą Ko­mi­sją Eg­za­mi­na­cyj­ną, w za­kre­sie da­nej kwa­li­fi­ka­cji. Eg­za­min prze­pro­wa­dza­ny jest  przez OKE. Oso­ba, któ­ra ukoń­czy ta­ki kurs i zda eg­za­min pań­stwo­wy, otrzy­mu­je świa­dec­two po­twier­dza­ją­ce da­ną kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie.

Dy­plom po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w okre­ślo­nym za­wo­dzie mo­że otrzy­mać oso­ba, któ­ra po­sia­da po­ziom wy­kształ­ce­nia
wy­ma­ga­ny dla da­ne­go za­wo­du (od­po­wied­nio wy­kształ­ce­nie za­sad­ni­cze za­wo­do­we lub śred­nie) oraz któ­ra zda eg­za­mi­ny
z za­kre­su wszyst­kich kwa­li­fi­ka­cji wy­od­ręb­nio­nych w da­nym za­wo­dzie.

Pro­gram

Kie­ru­nek: Tech­nik eko­no­mi­sta 331403

Kwa­li­fi­ka­cja:

AU.35.Pla­no­wa­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści w or­ga­ni­za­cji

AU.36. Pro­wa­dze­nie ra­chun­ko­wo­ści

Szkol­ny plan na­ucza­nia: jak w KKZ (2-let­nie)